Miercuri, 17 aprilie 2011  
S Simeon, ep, m si insotitorii sai (+ 341). S Acac...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

II. Săptămânal

3. Paraclisul Maicii Domnului

Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Sfinte Dumnezeule...(De 3 ori). Mărire. Și acum ... Preasfântă Treime... Doamne, îndură-te spre noi (De 3 ori). Mărire. Și acum... Tatăl nostru... ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Dumnezeu e Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

 

Și Troparele acestea. Vers. 4.

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu de-adinsul să alergam păcătoșii și umiliții, și să cădem cu pocăință, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, ajută îndurându-te de noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că numai pe tine nădejde te-am câștigat.

Mărire Și acum.

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom depărta dela tine, Stăpână, pentru că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

 

Canonul.

Cântarea I. Vers 8. Irmos.

Apa trecând-o pe uscat, și din răutatea Egiptului scăpând Israeliteanul, a strigat: Răscumpărătorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm.

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg cercând mântuirea, o Maică a Cuvântului și Fecioară: de rele și de nevoi mântuește-mă.

Asupririle patimilor mă tulbură, și de multă supărare se umple sufletul meu; împacă-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Mărire.

Pe tine, ceeace ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog Fecioară, mântuește-mă din nevoi; că la tine, scăpând acum, ridic și sufletul și cugetul.

Și acum.

Bolnav fiind cu trupul și cu sufletul, de dumnezească cercetare, și de purtarea ta de grijă învrednicește-mă, singura Maică a lui Dumnezeu: ceea ce ești bună, născătoarea celui bun.

 

Cântarea III. Irmos.

Doamne făcătorule al celor de-asupra crugului ceresc și întemeietorule al Bisericii, tu mă întărește întru iubirea ta, că tu ești culmea doririlor și întărirea credincioșilor, unule iubitorule de oameni.

Mijlocitoare și acoperământ vieții mele te pun, Născătoare de Dumnezeu Fecioară:

tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată.

Rogu-te Fecioară risipește tulburarea sufletească și viforul scârbelor mele: că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii l-ai născut, ceea ce singură ești preacurată.

Mărire.

Ceea ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine izvorește-o tuturor; că toate le poți, ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu, preafericită.

Și acum.

Cu neputințe cumplite și cu patimi bolnave fiind cercat, Fecioară, tu m-ajută; că pe tine te știu visterie de vindecări neîmpuținată și nesecată, ceea ce ești cu totul fără prihană.

 

Următoarele se zic după Cântarea III. și VI.

Mântuește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca la un zid nesurpat și la o folositoare.

Caută cu bunăvoință, atotlăudată Născătoare de Dumnezeu, spre răutatea cea cumplită a trupului meu, și vindecă durerea sufletului meu.

Preotul: Miluește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu (cutare).

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și sfântului Spirit, acum și pururea, și în veci vecilor.

Noi: Amin.

 

Și îndată Sedealna. Vers 2.

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de îndurare și lumii scăpare, cu de-adinsul strigăm către tine: Născătoare de Dumnezeu Doamnă, vino de grab, și ne mântuiește din nevoi, ceea ce singură ești grabnică folositoare.

 

Cântarea IV. Irmos.

Auzit am, Doamne, taina rânduielii tale, cunoscut-am lucrurile tale, și am preamărit dumnezeirea ta.

Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele aliniează-le, ceea ce ai născut pe Domnul cârmuitorul, dumnezeiască Mireasă.

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, ceea ce ai născut pe cel milostiv și Mântuitorul tuturor, celor ce te laudă.

Mărire.

Îndulcindu-ne, Preacurată, cu darurile tale, ție cântare de mulțumită cântăm, cei ce te cunoaștem pe tine Maica lui Dumnezeu.

Și acum.

Nădejde și întărire și zid al mântuirii nemișcat câștigându-te pe tine, cea întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim.

 

Cântarea V. Irmos.

Luminează-ne cu poruncile tale, Doamne, și cu brațul tău cel înalt pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni.

Umple de veselie inima mea, Preacurată, dăruindu-mi bucuria ta cea neamestecată, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Mântuiește-ne din nevoi, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut răscumpărarea cea veșnică, și pacea, care întrece toată mintea.

Mărire.

Cu strălucirea luminii tale risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască Mireasă, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică.

Și acum.

Vindecă neputința patimilor mele Curată, învrednicește-mă de cercetarea ta, și cu rugăciunile tale dăruiește-mi sănătatea.

 

Cântarea VI. Irmos.

Rugăciunea voi vărsa-o către Domnul, și lui voi spune necazurile mele: că de rele s-a umplut sufletul meu, și viața mea de iad s-a apropiat; și mă rog ca Iona: din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule.

Pe cum a mântuit de moarte și de stricăciune firea mea, care era cuprinsă de stricăciune și de moarte, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă pe Domnul și Fiul tău, să mă scape de răutatea dușmanilor.

Folositoare și preatare păzitoare a vieții te știu, Fecioară, care împrăștii mulțimea ispitelor și alungi asupririle dracilor, și mă rog: de stricăciunea patimilor mele mântuește-mă.

Mărire.

Ca un zid de scăpare și mântuire desăvârșită a sufletelor, și desfătare întru necazuri te-am câștigat pe tine, Fecioară, și de lumina ta pururea ne bucurăm, o Doamnă, și acum mântuește-ne de patimi și de nevoi.

Și acum.

În pat zac acum neputincios, și nu este vindecare trupului meu; ci mă rog ție celei bune, care ai născut pe Dumnezeu și Mântuitorul lumii, și vindecătorul bolnavilor: Ridică-mă din stricăciunea bolilor.

 

Mântuește din nevoi - Caută cu bunăvoință...

Preotul: Iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu (cutare).

Că tu ești împăratul păcii, și mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

 

Condac. Vers 2.

Ceea ce ești folositoare neamăgitoare creștinilor, mijlocitoare neschimbată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci aleargă ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mântuire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

 

Apoi Treptele.

Antifonul I. Vers 4

Din tinerețele mele multe patimi se luptă cu mine: ci însuți mă sprijinește, Mântuitorul meu, și mă mântuiește.

Cei ce urâți Sionul, rușina-vă-veți dela Domnul: că precum iarba de foc veți fi uscați.

Mărire.

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază, și prin curăție se înalță; luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum.

Prin Spiritul Sfânt izvoresc râurile darului, care adapă toată făptura, spre rodire de viață.

 

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău.

Preotul: Înțelepciune, să luăm aminte.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă Fecioară, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită de poporul tău și de casa părintelui tău.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Toată suflarea să laude pe Domnul. -Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. -Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.

Noi: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Înțelepciune, drepți, să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău.

Preotul: La citirea sfintei Evanghelii dela Luca. Să luăm aminte.

Noi: Mărire ție, Doamne, mărire ție.

Preotul: În zilele acelea sculându-se Maria, mers-a la munte cu de grab în cetatea Iudei; și a întrat în casa Zahariei, și s-a închinat Elisabetei. Și a fost, când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, săltat-a pruncul în pântecele ei; și s-a umplut de Spiritul Sfânt Elisabeta, și a strigat cu glas mare, și a zis: Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat e rodul pântecelui tău. Și de unde mie acesta, ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum fu glasul închinării tale întru urechile mele, săltat-a pruncul cu bucurie în pântecul meu. Și fericită e care a crezut, că va fi săvârșirea celor zise ei dela Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a căutat spre umilința servitoarei sale; că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărite cel Puternic, și sfânt e numele lui. Și a rămas Maria împreună cu dânsa ca la trei luni, și s-a reîntors la casa sa.

Noi: Mărire ție, Doamne, Mărire ție.

Mărire.

 

Vers 2.

Părinte, Cuvinte, și Spirite, Treimea cea în Unime, șterge mulțimea greșelilor mele.

Și acum.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, șterge mulțimea greșelilor mele.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegea mea.

 

Stihirile. Vers 6.

Nu mă încredința folosinței omenești, peasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robului tău; că necaz mă cuprinde, nici pot să sufăr săgetările diavolilor; acoperământ nu am agonisit nicăieri, nici unde să scap eu ticălosul, de pretutindenia fiind dușmănit, și mângăiere nu am, afară de tine, Doamna lumii, nădejdea și folositoarea credincioșilor: nu trece cu vederea rugăciunea mea, ci fă ce-mi este de folos.

Nimenia, din cei ce aleargă la tine, nu iese de la tine rușinat, Curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci cere harul, și primește dăruirea, spre folosul cererii.

Schimbarea celor necăjiți, ușurarea celor bolnavi fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuește cetatea și poporul, pacea celor dușmăniți, liniștea celor înviforați, singura mijlocitoare a credincioșilor.

 

Preotul: Mântuește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri celor fără de trupuri, ale cinstitului proroc Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul dela Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul Românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeești părinți Ioachim și Anei; și ale sfântului (cutare) a cărui pomenire facem și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Noi: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Cu mila și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

 

Cântarea VII. Irmos.

Tinerii cei ce din Iudeea au ajuns oarecând în Vavilon, cu credința Treimii, văpaia cuptorului o au călcat, cântând: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mântuirea noastră, când ai vrut să o rânduești, Măntuitorule, în pântecele Fecioarei te-ai așezat: pe care folositoare lumii o ai arătat; Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Pe voitorul îndurării, pe care l-ai născut Maică curată, roagă-l acum, să mântuiască de greșeli și de întinările sufletului, pe cei ce strigă cu credință: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mărire.

Visterie de mântuire, și izvor de nestricăciune, și turn de tărie, și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine, ai arătat-o celor ce strigă: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum.

De neputința trupurilor și de boala sufletelor, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste vin către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i, să se vindece: ceea ce ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.

 

Cântarea VIII. Irmos.

Pe împăratul cerurilor, pe care-l laudă oștile îngerești: lăudați-l și-l preaînălțați întru toți vecii.

Pe cei ce au lipsă de ajutorul tău, nu-i trece cu vederea, Fecioară: pe care te laudă și te preaînalță întru toți vecii.

Bogăție de vindecări verși celor ce te laudă cu credință, Fecioară, și preaînalță nașterea ta cea negrăită.

Mărire.

Slăbiciunile sufletului meu, și durerile trupului le vindeci, Fecioară: ca să te preamăresc pe tine, cea plină de dar.

Și acum.

Asupririle ispitelor și năvălirile patimilor tu le alungi, Fecioară: ca să te lăudăm întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări să o mărim.

 

Cântarea IX. Irmos

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe tine te mărturisim, cei ce ne-am mântuit prin tine, Fecioară curată: cu cetele cele fără de trup pe tine mărindu-te.

De către curgerea lacrimilor mele nu te întoarce, Feciaoră, care ai născut pe Hristos, cel ce a șters toată lacrima de la toată fața.

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei, și ai pierdut întristarea păcatului.

Adăpostire și folosință, și zid nemișcat, scăpare și acoperământ și veselie fii, Fecioară, celor ce aleargă la tine.

Mărire.

Cu razele luminii tale luminează, Fecioară, negura neștiinței alungând, de la cei ce cu credință te vestesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Și acum.

Pe cel ce a fost umilit în locul de boală al răutății, Fecioară, vindecă-l: dintru nesănătate întru sănătate întorcându-l.

 

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii, și ești mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

Vers 2.

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile, și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a scăpat pe noi din blestem: pe Doamna lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele cele multe mi-se îmbolnăvește trupul, se îmbolnăvește și sufletul meu; la tine scap, ceea ce ești plină de har: nădejdea celor fără nădejde, tu mă ajută.

Stăpână și Maica Răscumpărătorului, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii mijlocitoare către cel ce s-a născut din tine; o Doamna lumii, fii mijlocitoare.

Din inimă cântăm acum cântare cu bucurie, ție, Născătoare de Dumnezeu celei a tot lăudate; împreună cu Mergătorul înainte și cu toți Sfinții, roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi.

Mute fie buzele celor necredincioși, care nu se închină măritei Icoanei tale celei zugrăvite de preasfântul Apostol Luca, care se cheamă Povățuitoare.

Toate cetele Îngerilor, Mergătorule înainte al Domnului, cei doisprezece Apostoli, și toți Sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciune, ca să ne mântuim.

 

Sfinte Dumnezeule -Preasfântă Treime -Tatăl nostru.

Preotul: Că a ta este...

Noi: Amin.

 

Și Troparele acestea. Vers 6.

Miluește-ne pe noi, Doamne, miluește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii, miluește-ne pe noi.

Mărire.

Doamne, miluește-ne, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre; ci caută și acum ca un milostiv, și ne mântuiește de dușmanii noștri; că tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul tău; toți suntem lucrul mâinilor tale, și numele tău chemăm.

Și acum.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, cei ce nădăjduim întru tine, ci prin tine să ne mântuim de nevoi: că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Preotul: Miluește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne ție, auzi-ne, și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi (De 3 ori).

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu (cutare), și pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, și tot orașul (satul), de ciumă, de foamete, de cutremur, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi; și pentru ca blând, milostiv și lesne iertător să fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să întoarcă toată mânia, ce este pornită împotriva noastră, și să ne scape de urgia, care pe dreptate e asupra noastră, și să se îndure spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi (De 3 ori).

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare, departe, și milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre, și te îndură spre noi.

Noi: Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori).

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Pentru toți te rogi, ceea ce ești bună care scapă cu credință sub mâna ta cea puternică; că noi păcătoșii nu avem către Dumnezeu întru nevoi și întru necazuri pururea altă mijlocitoare, fiind însărcinați cu multe păcate, Maică a Dumnezeului celui Preaînalt. Pentru aceea cădem înaintea ta: mântuiește pe robii tăi din toate primejdiile.

Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul.

Bucuria celor întristați și folositoarea celor asupriți, și dătătoarea de nutremânt a flămânzilor, mângăierea celor străini, toiagul bătrânețelor, cercetarea bolnavilor, acoperământ și sprijinitoare a celor neputincioși, tu ești, Maica lui Dumnezeu cel Preaînalt; ție, Preacurată, ne rugăm, grăbește, de mântuiește pe robii tăi.

Stih: Ascultă, Fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită de poporul tău și de casa părintelui tău: și va dori Împăratul frumusețea ta.

Bucură-te, Fecioară preacurată. Bucură-te, cinstit schiptru al Împăratului Hristos. Bucură-te, ceea ce ai crescut strugurul cel de taină. Bucură-te lumină a toată lumea. Bucură-te, bucuria tuturor. Bucură-te, mântuirea credincioșilor. Bucură-te, apărătoarea tuturor creștinilor, Doamnă.

Mărire. Și acum.

 

Vers 8.

Bucură-te, laudă a toată lumea. Bucură-te, casa Domnului. Bucură-te, munte umbrit. Bucură-te scăpare. Bucură-te, sfeșnic de aur. Bucură-te, Preacurată mărirea creștinilor. Bucură-te, Marie Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te raiule. Bucură-te, vas de aur. Bucură-te, bucuria tuturor.

 

Rugăciune către preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Preotul: O, Doamna mea preabinecuvântată, folositoarea neamului omenesc, scăparea și mântuirea celor ce aleargă la tine, știu adevărat, știu, că foarte am păcătuit, și te-am mâniat pe tine, preamilostivă Doamnă, și pe cel născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun; ci am multe chipuri, ale acelora care mai înainte de mine au mâniat mila lui cea bună: pe vameși, pe desfrânate, și pe ceilalți păcătoși, cărora s-a dat iertare de păcăte, pentru părerea de rău și mărturisire. Deci acestea miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu celui greșit, și spre atâta îndurare a lui Dumnezeu cea primită de dânșii uitându-mă, am îndrăznit și eu păcătosul, a alerga cu pocăință la îndurarea ta cea bună, o preamilostivă Doamnă! ca să-mi dai mână de ajutor, și să ceri la Fiul tău și Dumnezeu, iertarea păcatelor mele celor grele. Cred și mărturisesc, că acela, pe care l-ai născut, Fiul tău, este adevărat Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu, judecătorul viilor și al morților, care va să răsplătească fiește-căruia după faptele lui. Cred iară și mărturisesc că tu ești adevărat de Dumnezeu Născătoare, izvorul îndurărilor, mângăierea celor ce plâng, cătarea celor pierduți, puternică și neâncetată mijlocitoare către Dumnezeu, care foarte iubești neamul creștinesc, și stai bună pentru îndreptarea mea. Că nu este cu adevărat alt ajutor și acoperământ oamenilor, afară de tine, o, Doamnă preaîndurată! și nimenia care a nădăjduit întru tine, nu a fost rușinat, și prin tine înblânzind pe Dumnezeu, nimenia nu este părăsit. Pentru aceasta rog bunătatea ta cea nemăsurată: deschide-mi ușile milostivirii tale, celui ce am rătăcit și am căzut în noroiul adâncului; nu te scârbi de mine necuratul, nu trece cu vederea rugăciunea mea a păcătosului, nu mă părăsi pe mine ticălosul, pe care întru pierzare dușmanul cel rău m-a răpit; ci îmblânzește pentru mine pe milostivul Dumnezeu, cel ce s-a născut din tine: să ierte păcatele mele, și să mă mântuiească din pieirea mea. Ca și eu cu toți cei ce au dobândit iertare, să cânt și să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu celui născut din tine, și neînfruntată folosința ta cea spre mine, în viața aceasta, în veacul cel de veci.

Noi: Amin.

 

Și deslegarea:

Preotul: Înțelepciune.

Noi: Binecuvintează, Părinte.

Preotul: Cel ce este binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și drept credincioșilor creștini, împreună cu sfânta biserică aceasta, în vecii vecilor.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuește-ne pe noi.

Noi: Ceea ce ești mai onorată decăt Heruvimii și ești mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție.

Noi: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori). Părinte binecuvintează.

Preotul: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale sfântului (cutare), a cărui pomenire facem, ale sfinților și drepților dumnezeești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.

Noi: Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact