Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

BINECUVÂNTAREA EUHARISTICĂ

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dumnezeu este Domnul și ni S-a arătat nouă, binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului (vers 8).

Binecuvântat ești, Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce, din înălțime coborându-Te, Te-ai jertfit pentru noi și, dorind să petreci pururea cu noi, în Taina Iubirii viu Te-ai ascuns, pâine de viață pentru noi făcându-Te. Mântuiește-ne pe noi, servii tăi, cei ce cădem la Tine cu lacrimi și strigăm: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te spre noi.

Se cântă Te ador, Isuse--

n acest timp preotul scoate ciboriul cu Sfânta Taină pe Antimisul desfăcut și cădește pe el).

După cântare:

Preotul: Îndură-Te spre noi, Dumnezeule, după mila Ta cea mare, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce petreci în această Taină a iubirii și privești spre cele umilite, privește cu blândețe și milă spre poporul Tău care stă înainte, iubitorule de oameni, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Isuse, Mântuitorul nostru, adu-Ți aminte și de mireasa Inimii Tale, Biserica Ta, și păzește-o în pace și unire; apăr-o de toate uneltirile vrăjmașe și fă să vină sub ocrotirea ei blândă toate popoarele, ca toți să fie o turmă și un păstor, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Isuse, Stăpânul nostru ceresc, adu-Ți aminte de Preafericitul Părintele nostru Papa (N), de Înalt Preasfințitul nostru Arhiepiscop și Mitropolit (N), de Preasfințitul nostru (Arhi) Episcop (N), de toată ceata preoțească și călugărească și de toți frații noștri dreptcredincioși, ne rugăm Ție auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, adu-ți aminte de tot sufletul de creștin necăjit și obosit, căruia îi trebuie îndurarea și ajutorul Tău; păzește în pace și unire căsătoriile, pe copii crește-i, îndreaptă tinerețile, bătrânețile întărește-le, mângâie-i pe cei slabi de inimă, însoțește-i pe cei ce călătoresc, ajută-le pe văduve, apără-i pe orfani, vindecă-i pe cei bolnavi și adu-Ți aminte de toți cei ce sunt în robie amară și în orice asuprire, necaz și tulburare, de toți cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc și de cei ce ne fac bine; adu-Ți aminte și de cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru ei și de tot poporul Tău, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Isuse, Dumnezeul sufletelor și al trupurilor, adu-Ți aminte și de părinții și frații noștri și de toți dreptcredincioșii creștini mai înainte adormiți și odihnește-i unde strălucește lumina feței Tale, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Isuse, Mântuitorule bun, auzi-ne pe noi, căci blând și îndurător ești, și trimite poporului Tău binecuvântarea Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, Îndură-Te spre noi.

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni ești, Cristoase Dumnezeule, și Ție mărire Îți înălțăm, Părintelui Tău fără de început și Preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

(Apoi preotul cântă următoarea cântare, în timp ce toți îngenunchează):

Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Ceata cerească Te laudă și zice: Sfânt (aici preotul tămâiază de trei ori Sfânta Taină), Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Poporul: Cu noi este Dumnezeu...

Preotul: Ceata cerească Te laudă și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta (și cădește ca mai sus).

Poporul: Cu noi este Dumnezeu...

Preotul: Ceata sfinților Îngeri și Arhangheli, cu toate Puterile cerești Te laudă și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot, plin e cerul și pământul de mărirea Ta (și cădește ca mai sus).

Poporul: Cu noi este Dumnezeu...

Preotul: Preaiubite Isuse, izvor nesecat al iubirii, Tatăl îndurării și Dumnezeul mângâierilor, atât de vrednic de iubire și atât de puțin iubit; iată, noi cu umilință cădem înaintea Ta și oferim Sfintei Tale Inimi dumnezeiești, străpunsă de suliță și mistuită de focul iubirii, cinstire, mărire și închinare. Dorim să-Ți oferim ispășire pentru toate vătămările și necuviințele câte le primești Tu în această Preasfântă Taină a iubirii, atât din partea noastră cât și din partea tuturor oamenilor. Dorim să mângâiem cu rugăciunile noastre dumnezeiasca Ta Inimă Care, după atâta iubire, Se vede răsplătită cu nemulțumire atât de mare. Ne propunem cu tărie să nu Te mai întristăm cu păcatele și necuviințele noastre. Totodată însă Te rugăm, preaiubită Inimă a lui Isus, să ne dai putere să biruim toate piedicile și să rămânem statornici în bine până la sfârșit. Fă, preabunule Isuse, ca numele nostru să fie întipărit de-a pururi în Inima Ta dumnezeiască. Dă-ne să aflăm în ea scăpare sigură în orice clipă a vieții noastre, tărie în strâmtorări, scut în vreme de ispită, ajutor și sfat în lupta noastră sufletească, o adâncă pace în ceasul morții, iar după moarte bucurie veșnică, împreună cu Tine. Amin.

Poporul: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Osana Celui de sus. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului. Osana Celui de sus.

(Pe parcursul acestei cântări preotul se urcă la altar și, făcând o adâncă închinare, ia ciboriul cu Sfânta Taină în mână și, sfârșindu-se cântarea, se întoarce cu fața către popor și stând în ușile împărătești binecuvântează în tăcere și solemn poporul, în timp ce, unde este în uz clopoțelul, se dau semne line și rare cu el. Apoi preotul se întoarce spre altar, așază Sfânta Taină în chivot, iar poporul începe să cânte, ridicându-se și stând în picioare.)

Poporul: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție-Ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

(În timpul cântării preotul așază Sfânta Taină în chivot).

Preotul: Mărire Ție, Cristoase Dumnezeule, speranța noastră, mărire Ție

Cantorul: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-Te spre noi. Părinte, binecuvântează.

Preotul: Cel ce în nemărginita Sa iubire de oameni a binevoit să se coboare și să petreacă împreună cu noi în Taina iubirii, Cristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Mame și ale tuturor Sfinților, să Se îndure și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact