Vineri, 14 iunie 2011  
S Eliseu, pf (+ 856 îCr). S Metodiu, aep (+ 847)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

LITURGHIA SFÂNTULUI IOAN GURĂ-DE-AUR

Diaconul (spune cu voce ridicată:) Binecuvântează, părinte.

Preotul: Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Corul: Amin

Preotul sau diaconul:

Cu pace, Domnului să ne rugăm.

Corul: Doamne, îndură-Te spre noi. (Se cântă sau se recită după fiecare stih al ecteniei).

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru această sfântă casă și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frica lui Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru Preafericitul Părinte Papa (N), pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit (N), pentru (Înalt) Preasfințitul nostru (Arhi) Episcop (N), pentru cinstita preoțime și diaconime în Cristos, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Pentru conducătorii noștri și ai tuturor popoarelor, Domnului să ne rugăm.

Pentru țara noastră, pentru orașul (satul) acesta, pentru toate țările, orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

Pentru bună liniștea aerului, pentru înmulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei aflați în robie și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Că Ție Ți se cuvine toată mărirea, cinstirea și închinarea, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

Antifonul I

(La sărbători se cântă sau se recită antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. Vezi Cântări la Sfânta Liturghie,)

C: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și, toate cele dinăuntrul meu, Numele cel Sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Doamne, Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată și mărire neatinsă, a Cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, Însuți Stăpâne, după îndurarea Ta, privește spre noi și spre această sfântă casă și revarsă peste noi și peste cei ce se roagă împreună cu noi milele Tale cele bogate și îndurările Tale.

P: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, unul pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

Antifonul II

(La sărbători se cântă sau se recită antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. Vezi Cântări la Sfânta Liturghie, p.217 și următoarele)

C: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Unule născut, Fiule și Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel ce ești fără-de-moarte și ai primit, pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară, Maria, neschimbat întrupându-Te și răstignindu-Te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, mântuiește-ne pe noi.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; Biserica Ta în pace întreagă păzește-o; sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia preamărește-i cu puterea Ta dumnezeiască și nu ne lăsa pe noi care sperăm în Tine.

P: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-te spre noi.

P: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, unul pe altul, și toată viața noastră, lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Că bun și iubitor de oameni ești, Dumnezeule, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de obște și de unire, Cel ce și la doi și la trei care se unesc în Numele Tău le-ai făgăduit să le împlinești cererile, Însuți împlinește și acum cererile de folos ale servilor Tăi, dându-ne în acest veac de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va veni - viața veșnică dăruindu-ne.

Antifonul III

(La sărbători se cântă sau se recită, în loc de Fericiri, antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. Vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

Fericirile

C: Întru Împărăția Ta, pomenește-ne, Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta.

Fericiți cei săraci cu spiritul, că a lor este Împărăția Cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.
Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor.
Fericiți sunteți când vă vor batjocori și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, pentru Mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.

Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Se citește sau se cântă Mărirea de la Fericiri, a versului de rând sau a sărbătorii. Vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

(În acest timp preotul face Intratul mic, rugându-se cu voce scăzută:)

Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile Îngerilor și ale Arhanghelilor spre slujba măririi Tale, fă ca, împreună cu intrarea noastră, să fie intrarea sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună preamăresc bunătatea Ta. Că Ție Ți se cuvine toată mărirea, cinstirea și închinarea, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Binecuvântând intrarea, preotul spune cu voce scăzută:)

Binecuvântată este (+) intrarea sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Preotul ridică Sf. Evanghelie și spune cu voce ridicată:)

Înțelepciune, drepți

C: Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu

(Duminica): Cel ce ai înviat din morți, pe noi care Îți cântăm Ție. Aliluia.

(Peste săptămână): Cel ce ești minunat întru sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție. Aliluia.

(Se cântă sau se citește Troparul. Vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

P: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te spre noi.

(La sărbătorile împărătești, în loc de Sfinte Dumnezeule..., vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Dumnezeule Sfânt, Care întru sfinți odihnești, Cel ce cu glas întreit-sfânt ești lăudat de Serafimi și preamărit de Heruvimi și de toate Puterile cerești adorat, Cel ce din neființă la ființă le-ai adus pe toate, Care l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta și cu tot harul Tău l-ai împodobit; Cel ce dai înțelepciune și pricepere cui cere și nu îl treci cu vederea pe cel ce greșește, ci îi rânduiești pocăința spre mântuire; Care ne-ai învrednicit pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi servi, și în ora aceasta să stăm înaintea măririi sfântului Tău altar și să-Ți aducem datornică închinare și preamărire, Însuți, Stăpâne, primește și din gura noastră, a celor păcătoși, întreit-sfântă cântare și cercetează-ne cu bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala făcută cu voie sau fără voie, sfințește-ne sufletele și trupurile și dă-ne har să-Ți slujim în cuviință în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile Sfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților care din veac bine Ți-au plăcut. Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Preotul spune Rugăciunea Scaunului de Sus cu voce scăzută:)

Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului.

Binecuvântat ești pe scaunul măririi Împărăției Tale, Cel ce stai pe Heruvimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Întorcându-se către popor, preotul spune cu voce ridicată:)

Să luăm aminte.

Pace (+) tuturor.

Lectorul: Și Spiritului Tău. (Apoi citește prohimenul).

P: Înțelepciune.

(Lectorul citește titlul Apostolului)

P: Să luăm aminte.

(Lectorul citește Apostolul, iar preotul spune cu voce scăzută:)

Fă să strălucească în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide-ne ochii minții ca să înțelegem învățăturile Evangheliei Tale; pune în noi frica de fericitele Tale porunci ca, toate poftele trupului călcându-le, să petrecem viață spirituală, gândind și făcând tot ce Îți este plăcut. Că Tu ești lumina sufletelor și a trupurilor noastre, Cristoase Dumnezeule, și Ție mărire Îți înălțăm, Părintelui Tău fără început și Preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(După citirea Apostolului, preotul spune cu voce ridicată:)

Pace (+) ție.

C: Și Spiritului Tău. Aliluia.

P: Înțelepciune, drepți,

Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace (+) tuturor.

C: Și Spiritului Tău.

P: La citirea Sfintei Evanghelii de la (N). Să luăm aminte.

C: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

(Se citește Evanghelia)

C: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

. (După citirea Evangheliei preotul rostește predica, începând-o cu În Numele Tatălui.., și o încheie cu Mărire Tatălui-- Amin. După predică urmează Ectenia stăruitoare).

P: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Doamne atotstăpânitorule, Dumnezeul Părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mila Ta cea mare, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul spune cu voce scăzută rugăciunea cererii stăruitoare:)

Doamne Dumnezeul nostru, primește de la servii Tăi această rugăciune stăruitoare și miluiește-ne după bogăția milei Tale; revarsă îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mila Ta cea bogată.

P: Ne rugăm cu stăruință pentru Preafericitul Părinte Papa (N), pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit (N), pentru (Înalt) Preasfințitul nostru (Arhi) Episcop (N) și pentru toți frații noștri în Cristos.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonahi și pentru toți frații noștri în Cristos.

Ne rugăm pentru miluirea și viața, pacea și sănătatea, mântuirea și cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servilor lui Dumnezeu frați ai acestei sfinte Biserici.

Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici și pentru toți părinții și frații noștri dreptcredincioși mai înainte adormiți, care odihnesc aici și pretutindenea.

Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în această sfântă și preacinstită biserică, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce e de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Că milostiv și iubitor de oameni ești, Dumnezeule, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

(Aici se poate citi rugăciunea și ectenia pentru morți)

P: Rugați-vă cei chemați Domnului.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm,

Ca Domnul să-i miluiască,

Să-i învețe cuvântul adevărului,

Să le descopere Evanghelia dreptății,

Să-i unească cu sfânta Sa catolică și apostolică Biserică.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Mântuiește-i, miluiește-i, apără-i și-i păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce scăzută rugăciunea pentru catehumeni înainte de a desface Antimisul:)

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce în cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, Care ai trimis mântuire neamului omenesc pe Unicul Tău Fiu născut, pe Domnul nostru Isus Cristos, privește spre servii Tăi cei chemați care și-au plecat capul înaintea Ta și învrednicește-i, la timpul cuvenit, de baia celei de a doua nașteri, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii, unește-i cu sfânta Ta catolică și apostolică Biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Ca și aceștia, împreună cu noi, să mărească preacinstitul și de mare cuviință Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

(Preotul desface Antimisul și spune:)

Câți suntem credincioși, iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul spune cu voce scăzută întâia rugăciune pentru credincioși, după ce a desfăcut Antimisul:)

Îți mulțumim, Doamne Dumnezeul puterilor, Cel ce ne-ai învrednicit să stăm și acum înaintea sfântului Tău altar și să cerem îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea aceasta și fă-ne să fim vrednici să-Ți aducem rugăciuni, cereri și jertfe nesângeroase pentru tot poporul Tău; și desăvârșește-ne pe noi, pe care, prin puterea Spiritului Tău cel Sfânt, ne-ai rânduit la această slujbă, ca, fără de osândă și fără sminteală, în curată mărturie a conștiinței noastre, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, ca, auzindu-ne, să fii milostiv față de noi, după mulțimea bunătății Tale.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

P: Înțelepciune.

Că Ție Ți se cuvine toată mărirea, cinstirea și închinarea, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

(Preotul spune cu voce scăzută a doua rugăciune pentru credincioși:)

Iarăși și de multe ori cădem la Tine și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca, privind spre rugăciunea noastră, să ne curățești sufletele și trupurile de toată întinarea și să ne dai har ca, nevinovați și fără de osândă, să ne înfățișăm înaintea sfântului Tău altar. Dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, sporirea vieții, credinței și înțelegerii spirituale. Dă-le lor ca totdeauna cu frică și cu dragoste să-Ți slujească, nevinovați și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale Taine și de Împărăția Ta cea cerească să se învrednicească.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

P: Înțelepciune.

Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție mărire să-Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin

Noi, care pe Heruvimi cu taină-i închipuim și făcătoarei de viață Treimi întreit-sfântă cântare-I aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm.

(În Joia Mare și în Sâmbăta Mare, în loc de: Noi, care pe Heruvimi..., vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

(Preotul spune cu voce scăzută rugăciunea Heruvicului:)

Nimeni din cei legați de poftele și plăcerile trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să-Ți slujească Ție, Împărate al măririi; pentru că a-Ți sluji Ție este mare și înfricoșător lucru chiar și pentru puterile cerești. Însă totuși, pentru iubirea Ta de oameni, negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare Te-ai făcut om și arhiereu te-ai numit nouă, iar lucrarea sfântă a jertfei acesteia liturgice și nesângeroase ne-ai dat-o ca un stăpân al tuturor. Căci Tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și peste cele pământești, Cel ce ești purtat pe tron de Heruvimi, Domnul Serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur ești Sfânt și întru Sfinți odihnești. Pe Tine, deci, Te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor: privește spre mine, păcătosul și nevrednicul Tău serv, curățește-mi sufletul și inima de cuget viclean și învrednicește-mă cu puterea Spiritului Sfânt, ca, îmbrăcat fiind cu harul preoției, să stau înaintea acestei sfinte mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Trup și Prețiosul Tău Sânge. Că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Cristoase Dumnezeul nostru, și Ție mărire Îți înălțăm, împreună și Părintelui Tău Cel fără început și Preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Apoi:)

Noi, care pe Heruvimi cu taină-i închipuim și făcătoarei de viață Treimi întreit-sfântă cântare-I aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm; ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

(Preotul cădește masa proscomidiei și altarul, apoi spune:)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul.

Ridicați mâinile spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul.

(Preotul face Intratul Mare)

P: Pe tot neamul creștinesc, Domnul Dumnezeu să-l pomenească întru împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Pe Preafericitul Părinte Papa (N), pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit (N), pe (Înalt) Preasfințitul nostru (Arhi) Episcop (N), Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru Împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

Pe ctitorii și binefăcătorii sfintelor biserici (și pe alții pe care îi dorește, vii sau morți), Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru Împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Și pe voi pe toți, dreptcredincioșilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru Împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin. Ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

(Preotul așază darurile pe sfânta masă, le cădește și spune cu voce scăzută:)

Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând Preacuratul Tău Trup, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme ungându-L, L-a pus în mormânt nou, dar a treia zi ai înviat, Cristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun ai fost, Cristoase, împreună cu Tatăl și cu Spiritul, toate plinindu-le, Cel ce ești necuprins.

Purtător de viață, cu adevărat mai înfrumusețat decât Raiul și mai strălucitor decât toate palatele împărătești, s-a arătat, Cristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

(Preotul, după ce acoperă sfintele daruri cu Aerul, repetă primul tropar până la În mormânt, apoi se închină, zicând:)

Fă bine, Doamne, în bunăvoința Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci bineplăcute Îți vor fi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

P: Să plinim rugăciunile noastre Domnului.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Pentru această sfântă casă și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul spune cu voce scăzută rugăciunea Proscomidiei, după așezarea sfintelor daruri pe sfânta masă:)

Doamne, Dumnezeule atotținător, Care singur ești Sfânt și primești jertfă de laudă de la cei ce Te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și du-o la sfântul Tău altar; fă-ne vrednici să-Ți aducem daruri și jertfe spirituale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului; învrednicește-ne să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și Spiritul cel bun al harului Tău să coboare peste noi, peste aceste daruri puse înainte și peste tot poporul Tău.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată, desăvârșită, sfântă, cu pace și fără păcate; înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință să o petrecem, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Cristos, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Cu îndurările Fiului Tău unicul născut, împreună cu Care ești binecuvântat, cu Preasfântul, bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Pace (+) tuturor.

C: Și Spiritului tău.

P: Să ne iubim unul pe altul, ca, într-un gând, să mărturisim:

C: Pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

(Preotul se închină și spune cu voce scăzută:)

Te iubesc, Doamne, tăria mea, Domnul este întărirea și scăparea mea.

(Apoi, cu voce ridicată:)

Cristos în mijlocul nostru.

C: Este și va fi.

P: Înțelepciune, să luăm aminte.

(Preotul, împreună cu credincioșii, rostește Simbolul Credinței (Crezul)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va veni cu mărire să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și în Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin proroci.

Într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților

Și viața veșnică ce va veni. Amin.

(Preotul sărută Aerul, îl strânge, îl pune la o parte și apoi spune:)

P: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace să o aducem.

C: Milă, pace, jertfă de laudă.

P: Darul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi, cu toți.

C: Și cu spiritul Tău.

P: Sus să avem inimile.

C: Le avem către Domnul.

P: Să mulțumim Domnului.

C: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, Treimei celei de o ființă și nedespărțite.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Vrednic și drept este să-Ți cântăm, să Te binecuvântăm și să Te lăudăm, să-Ți mulțumim și să ne închinăm în tot locul stăpânirii Tale; că Tu ești Dumnezeul cel negrăit și necuprins cu mintea, nevăzut și neatins, pururea fiind, Același fiind, Tu și Fiul Tău unicul născut și Spiritul Tău cel Sfânt. Tu ne-ai adus de la neființă la ființă și pe cei căzuți iarăși i-ai ridicat și n-ai încetat toate să le faci până ce ne-ai ridicat la cer și ne-ai dăruit Împărăția Ta care va veni. Pentru toate acestea Îți mulțumim Ție și Fiului Tău unicul născut și Spiritului Tău cel Sfânt, pentru toate binefacerile văzute și nevăzute care s-au făcut pentru noi, pe care le știm și pe care nu le știm.

Îți mulțumim și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit să o primești din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de Arhangheli, zeci de mii de Îngeri, Heruvimii și Serafimii cu câte șase aripi și cu ochi mulți, care se înalță zburând.

(Preotul ia steluța de pe sfântul disc, face cruce deasupra lui, o sărută și o așază de-o parte, apoi spune cu voce ridicată:)

Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind:

C: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot; plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Osana întru Cele de Sus. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului Osana întru Cele de Sus.

(Preotul rostește și el imnul serafic, apoi, cu mâinile ridicate, rostește rugăciunea:)

Cu aceste fericite puteri, Stăpâne iubitor de oameni, și noi strigăm și grăim: Sfânt ești și Preasfânt, Tu și Fiul Tău unicul născut și Spiritul Tău cel Sfânt; Sfânt ești și Preasfânt și de mare cuviință e mărirea Ta. Care atât de mult ai iubit lumea, încât pe Fiul Tău unicul născut L-ai dat, pentru ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. El, venind și toată rânduiala pentru noi plinindu-o, în noaptea în care a fost vândut, ori, mai ales, pe Sine Însuși S-a dat pentru viața lumii, luând pâine în sfintele, preacuratele și neprihănitele Sale mâini, mulțumind și binecuvântând (+), sfințind și frângând, a dat sfinților Săi Învățăcei și Apostoli zicând:

(Cu voce ridicată, solemn:)

Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care pentru voi Se frânge, spre iertarea păcatelor

C: Amin.

(Preotul spune cu voce scăzută:)

Asemenea (+) și potirul, după cină, zicând:

(Cu voce ridicată:)

Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu al legii celei noi, Care pentru voi și pentru mulți Se varsă, spre iertarea păcatelor.

C: Amin.

(Preotul se închină din nou, apoi, cu capul plecat, se roagă cu voce scăzută:)

Aducându-ne aminte de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de mormânt, de Învierea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea de-a dreapta Tatălui și de preamărita a doua venire.

(Cu voce ridicată:)

Ale Tale, dintru ale Tale, Ție-Ți aducem de toate (+) și pentru toate.

C: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție-Ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Îți oferim această jertfă spirituală și fără vărsare de sânge și cerem, Te rugăm și cu umilință Te implorăm: trimite Spiritul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.

(Preotul se închină, apoi, cu mâinile ridicate, se roagă cu voce scăzută:)

Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tău Spirit în ora a treia L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci înnoiește-L în noi, care ne rugăm Ție.

(Stih): Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și spirit drept înnoiește în cele dinăuntrul meu.

Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tău Spirit (...)

(Stih): Nu mă lepăda de la fața Ta și Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Doamne, Cel Ce pe Preasfântul Tău Spirit (...)

Și fă pâinea aceasta, adică cinstitul Trup al Cristosului Tău. Amin.

Și ce este în potirul acesta, adică cinstitul Sânge al Cristosului Tău. Amin. Amin.

Pe care Le-ai prefăcut cu Spiritul Tău cel Sfânt. Amin, Amin, Amin.

Să fie celor ce se vor cumineca spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Spiritul Tău cel Sfânt, spre plinirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

Îți aducem această jertfă spirituală împreună cu cei adormiți în credință: Strămoșii, Părinții, Patriarhii, Profeții, Apostolii, Propovăduitorii, Evangheliștii, Martirii, Mărturisitorii, Pustnicii și cu tot sufletul răposat în credință.

(Apoi spune cu voce ridicată:)

Dar, mai ales, cu preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria.

C: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu; pe cea pururea fericită și preanevinovată și Mama Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și ești mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii; care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut; pe tine, cea într-adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

(La Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, la sărbătorile Împărătești și ale Preacuratei Fecioare Maria, vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

(Preotul continuă cu voce scăzută:)

Cu Sfântul Ioan profetul, înainte-mergător și botezător; cu sfinții măriți și lăudați Apostoli; cu Sfântul (N), a cărui pomenire o facem, și cu toți Sfinții Tăi, pentru ale căror rugăciuni cercetează-ne, Dumnezeule, și adu-Ți aminte de toți cei adormiți în speranța învierii de veci.

(Preotul îi pomenește apoi pe cei vii:)

Pentru mântuirea, cercetarea, iertarea de păcate a servului lui Dumnezeu (N).

(Apoi pe cei morți:)

Pentru odihna și iertarea sufletului servului Tău (N), în loc luminos, de unde a fugit orice durere, întristare și suspinare. Odihnește-l, Dumnezeul nostru, unde strălucește lumina feței Tale.

Te rugăm: pomenește, Doamne, pe toți episcopii dreptcredincioși, pe cei ce drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, diaconimea întru Domnul și toată tagma preoțească.

Îți aducem această jertfă spirituală pentru toată lumea; pentru sfânta, catolică și apostolică Biserică; pentru cei ce duc viață cinstită în curăție; pentru conducătorii țării noastre și ai tuturor popoarelor. Dăruiește-le, Doamne, pașnică domnie, ca și noi, în liniștea lor, viață lină și fără tulburare să trăim, în frică de Dumnezeu și în cuviință.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Întâi pomenește, Doamne, pe Preafericitul Părinte Papa (N), pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit (N), pe (Înalt) Preasfințitul nostru (Arhi) Episcop (N), pe care dăruiește-i sfintelor Tale biserici în pace, întregi, onorați, sănătoși, cu zile îndelungate, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

C: Și pe toți și pe toate.

(La Liturghia Sf. Vasile cel Mare, vezi Cântări la Sfânta Liturghie)

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Adu-Ți aminte, Doamne, de orașul (satul) acesta în care viețuim, de toate țările, orașele și satele și de cei ce locuiesc în ele cu credință. Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc, de cei bolnavi, de cei ce se ostenesc, de cei ce sunt în robie și de mântuirea lor. Pomenește-i, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci și peste noi, peste toți, revarsă milostivirile Tale.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Și dă-ne, cu o gură și cu o inimă, să preamărim și să cântăm preacinstitul și de mare strălucire Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Și să fie mila marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Isus Cristos, cu voi, cu toți (+).

C: Și cu spiritul tău.

P: Pe toți Sfinții pomenindu-i, iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

P: Ca Dumnezeul nostru iubitor de oameni, Cel ce le-a primit în sfântul și mai presus de ceruri și înțelegătorul Său altar, ca pe o plăcută mireasmă spirituală, să ne trimită dumnezeiasca milă și darul Spiritului Sfânt, să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Înaintea Ta punem toată viața și speranța noastră, Stăpâne iubitor de oameni, și cerem, și ne rugăm și ne smerim: învrednicește-ne să ne împărtășim cu cereștile și înfricoșătoarele Tale Taine, ale acestei sfinte și spirituale mese, în curată conștiință, spre iertarea păcatelor, spre îndreptarea greșelilor, spre împărtășirea cu Spiritul Tău cel Sfânt, spre moștenirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Ziua toată, desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcate, înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Ceealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință să o petrecem, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Cristos, de la Domnul să cerem.

C: Dă-ne, Doamne.

Unirea în credință și împărtășirea Spiritului Sfânt cerând, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Și învrednicește-ne, Stăpâne, cu îndrăznire fără osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeule ceresc, Tată, și să zicem:

(Întreaga asistență spune:)

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vină Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

P: Că a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Pace (+) tuturor.

C: Și spiritului tău.

P: Capetele voastre, Domnului să le plecați.

C: Ție, Doamne.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Îți mulțumim, Împărate nevăzut, Cel ce cu puterea Ta nemăsurată toate le-ai făcut și cu mulțimea milei Tale din neființă la ființă toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, privește din cer spre cei ce și-au plecat Ție capetele lor, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, cele puse înainte, nouă tuturor spre bine întocmește-le, după a fiecărui osebită trebuință: cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi vindecă-i, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor.

(Apoi, cu voce ridicată:)

Cu darul, cu îndurările și cu iubirea de oameni a Fiului Tău unicul născut, împreună cu Care ești binecuvântat, cu Preasfântul, bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

(Preotul se roagă cu voce scăzută:)

Ia aminte, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău lăcaș și de pe scaunul măririi Împărăției Tale și vino să ne sfințești, Cel ce sus șezi împreună cu Tatăl, iar aici, împreună cu noi nevăzut petreci, și învrednicește-ne prin mâna Ta cea puternică să ni se dea Preacuratul Tău Trup și Preacinstitul Tău Sânge și, prin noi, tot poporului Tău.

(Preotul se închină și spune cu voce scăzută:)

Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.

(Apoi, cu voce ridicată:)

P: Să luăm aminte.

(Preotul înalță Sfânta Pâine zicând:)

Sfintele, sfinților.

C: Unul Sfânt, Unul Domn, Isus Cristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

(Preotul frânge cu evlavie Sfânta Pâine, spunând cu voce scăzută:)

Se frânge și Se împarte Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce Se frânge, dar nu Se împarte, Cel ce Se mănâncă totdeauna, dar niciodată nu Se sfârșește, ci, pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Isus Cristos, învinge

(Preotul ia o părticică, face cu ea cruce deasupra sfântului potir și spune cu voce scăzută:)

Plinirea credinței prin Spiritul Sfânt. Amin.

(Preotul binecuvântează apa încălzită zicând:)

Binecuvântată (+) este căldura Sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Preotul ia o părticică din Sfânta Pâine și spune:)

Cinstitul și Preasfântul Trup al Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos Se dă mie preotului (N) spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.

(Preotul, cu capul plecat, se roagă:)

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat Însuși Preacuratul Tău Trup și Însuși Preacinstitul Tău Sânge. Deci mă rog Ție: miluiește-mă și iartă-mi greșelile făcute cu voie sau fără voie, cu cuvântul sau cu lucrul, cu știință sau cu neștiință, și învrednicește-mă, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă, că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici nu te voi săruta ca Iuda, ci, ca tâlharul mărturisind, strig către Tine: pomenește-mă, Doamne, în Împărăția Ta.

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub necurățitul acoperământ al sufletului meu, dar, precum ai primit să Te culci în peșteră și în ieslea animalelor, iar în casa lui Simion leprosul ai primit-o pe păcătoasa cea asemenea mie, care a venit la Tine, Însuți binevoiește să intri și în ieslea sufletului meu necuvântător și în necuratul meu trup mort și lepros și, precum nu Te-ai scârbit de gura păcătoasei care săruta preacuratele Tale picioare, tot așa, Stăpâne, Dumnezeul meu, nu Te scârbi nici de mine păcătosul, ci, ca un bun și iubitor de oameni, fă-mă vrednic să fiu părtaș Preasfântului Tău Trup și Sânge.

Dumnezeul nostru, slăbește, lasă, iartă-mi greșelile făcute cu știință sau cu neștiință, cu cuvântul sau cu lucrul, toate iartă-mi-le ca un bun și iubitor de oameni; pentru rugăciunile Preacuratei și pururea Fecioară, Maria, învrednicește-mă ca, fără de osândă, să primesc Preacinstitul și Preacuratul Tău Trup, spre vindecarea sufletului și a trupului. Că a Ta este Impărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului.

(Preotul consumă o părticică din Sfânta Pâine, apoi se închină adânc și se cuminecă de trei ori din sfântul potir, zicând cu voce scăzută:)

Mă cuminec eu, servul lui Dumnezeu preotul (N), cu Cinstitul și Sfântul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.

(Apoi își șterge buzele și marginea potirului, zicând:)

Iată, S-a atins de buzele mele și va șterge fărădelegile mele și toate păcatele mele le va curăți.

(Rugăciunea de mulțumire a Preotului:)

Mulțumim, Stăpâne, iubitorule de oameni, binefăcătorul sufletelor și al trupurilor noastre, că și în ziua de azi ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele Tale Taine. Îndreaptă calea noastră, întărește-ne pe toți în frica Ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile măritei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară, Maria, și ale tuturor Sfinților Tăi.

(Preotul spune cu voce ridicată:)

Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați.

C: Amin. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă.

(În loc de Binecuvântat este..., începând cu ziua de Paști și până în ultima zi de miercuri înainte de Înălțarea Domnului (Ispas) se cântă Cristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și, celor din morminte, viață dăruindu-le)

(Se spun rugăciunile de cuminecare cu poporul:)

Cred, Doamne, și mărturisesc--

Cinei Tale celei de taină--

Nu spre judecată sau spre osândă--

(Preotul îi cuminecă pe credincioși, apoi îi binecuvântează cu sfântul potir, zicând cu voce ridicată:)

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și (+) binecuvântează moștenirea Ta.

C: Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Spiritul Ceresc, aflat-am credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceea ne-a mântuit pe noi.

(În loc de Văzut-am lumina..., începând cu ziua de Paști și până în ultima zi de miercuri înainte de Înălțarea Domnului (Ispas) se cântă Cristos a înviat din morți--, vezi mai sus).

(Preotul se întoarce la altar, cădește de trei ori, zicând cu voce scăzută:)

Înalță-Te la ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul mărirea Ta.

(Preotul se închină, ia sfântul potir, se întoarce și, privind spre popor, spune cu voce scăzută:)

Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

(Apoi cu voce ridicată:)

Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

(Preotul merge la masa proscomidiei și consumă ce a rămas în sfântul potir, după care rostește rugăciunea:)

Plinirea Legii și a profeților fiind Tu Însuți, Cristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie și de veselie inimile noastre, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

C: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta, că ne-ai învrednicit să ne împărtășim cu sfintele, cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne în sfințenia Ta, toată ziua să învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia.

(În loc de Să se umple..., începând cu ziua de Paști și până în ultima zi de miercuri înainte de Înălțarea Domnului (Ispas) se cântă Cristos a înviat din morți...,)

P: Drepți, împărtășindu-ne cu dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele Taine ale lui Cristos, cu vrednicie să-I mulțumim Domnului.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Ziua toată, desăvârșită, sfântă, cu pace și fără păcate cerând, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

(Preotul se întoarce la altar, strânge Antimisul și face peste el cruce cu Evanghelia, zicând:)

Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Cu pace să ieșim.

C: În Numele Domnului.

P: Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

(Preotul citește cu voce ridicată Rugăciunea amvonului, în afara altarului:)

Cel ce îi binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și îi sfințești pe cei ce speră în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale în pace păzește-o; sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia preamărește-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce sperăm în Tine. Pace dăruiește lumii Tale, Bisericilor Tale, preoților și tot poporului Tău iubitor de Cristos. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit este de sus, coborând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire, mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin. Fie Numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac.

(În loc de Fie Numele..., începând cu ziua de Paști și până în ultima zi de miercuri înainte de Înălțarea Domnului (Ispas) se cântă Cristos a înviat din morți...)

P: Binecuvântarea Domnului să vină peste voi, cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C: Amin.

P: Mărire Ție, Cristoase Dumnezeule, speranța noastră, mărire Ție.

C: Mărire - Și acum -. Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori). Părinte, binecuvântează.

(În loc de Mărire - Și acum -, începând cu ziua de Paști și până în ultima zi de miercuri înainte de Înălțarea Domnului (Ispas) se cântă Cristos a înviat din morți...)

(Preotul face dezlegarea)

(Duminica:) Cel Ce a înviat din morți,

(La Sărbătorile Împărătești vezi...)

(În celelalte zile) Cristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Mame, ale Sfântului nostru Părinte Ioan Gură-de-Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască fiind bun și iubitor de oameni.

C: Amin. Stăpâne, primește rugăciunea servilor tăi și ne mântuiește pe noi din toată nevoia și întristarea.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact