Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Rânduiala Brâului Maicii Domnului

 

(Dacă este preot): Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Dacă nu este preot): Pentru rugăciunile Sfinților Părinți ai noștri, Doamne Isuse Christoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi. Amin.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Mărire... Și acum... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția...

Și îndată se cântă pe vers 4: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

 

Apoi: Tropar, Vers 4

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu nevoință să alergăm noi, păcătoșii și umiliții, și să cădem strigând întru pocăință din adâncul sufletului: Stăpână, ajută, îndură-te spre noi. Grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe servii tăi deșerți, că numai pe tine nădejde te-am câștigat.

Mărire... Și acum...

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale, noi, nevrednicii. Că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit pe noi din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, pentru că tu mântuiești pe servii tăi pururea, din toate nevoile.

 

Canon:

Cântarea I. Vers 8. Irmos

Brâul preacuratului tău trup, Născătoare de Dumnezeu, bine ai voit a-l dărui poporului tău celui credincios, ca să-i fie scut și apărare împotriva vicleniei și a răutății vrăjmașului celui ce de la început a fost ucigaș de suflete. Rugămu-ne ție, Stăpână preabinecuvântată, primește-ne pe noi, care cu dragoste facem Brâul, în jurul icoanei tale celei făcătoare de minuni și câștigă-ne din Cerul cel sfânt, unde ești Împărăteasă a îngerilor, mângâiere, iertare de păcate și mare milă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Ceea ce ai primit vestea cea bună de la înger, și în pântecele tău cel pururea fecioresc ai zămislit pe Făcătorul, nu înceta a-L ruga pururea, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască din nevoi, pe noi, cei ce înconjurăm cu dragoste icoana ta cea mângâietoare.

Preasfântă Născătoare...

Servitoare a Domnului te-ai numit, Preacurată și Preasmerită Fecioară, învoindu-te să fie ție după cuvântul Lui, adică să primești în pântecele tău pe Cel necuprins, care voia să se lase cuprins de tine, și prin tine să se arate oamenilor și să-i mântuiască.

Preasfântă Născătoare...

Treime de o ființă și nedespărțită, mântuiește pe toți cei care cinstesc icoana și Brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, celei alese de Tine, dintre toate neamurile pământului, ca să fie Maica Cuvântului întrupat, și ne mântuiește pe noi.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile celei ce Te-a zămislit fără sămânță, preamilostive Doamne Isuse Christoase, primește rugăciunile servilor tăi, care aleargă la Tine cu inima plină de iubire și de încredere, și le dăruiește bunătățile Tale cele veșnice.

 

(Cercurile de prapori și de cruci în procesiune se mișcă în sens invers, cântând câteva stihuri din cântecele de la sfârșitul cărții sau din alte cărți. Asemenea se face și după cântarea III, IV, V, VI, VII, VIII și IX.)

 

Cântarea III. Irmos

Cercetând pe mătușa ta, Elisabeta, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, din închinăciunea ta, aceea a cunoscut că întru tine s-a împreunat fecioria cu nașterea, fără a se vătăma. Căci Fiul lui Dumnezeu era cel zămislit în pântecele tău, iar de aceea ai și fost numită binecuvântată între femei, și rodul pântecelui tău de asemenea a fost numit binecuvântat.

Preasfântă Născătoare...

Cum se poate ca Maica Domnului să vină și să cerceteze pe serva sa? a strigat Elisabeta. Iar pruncul aceleia, săltând de bucurie, te preamărea pe tine, cea binecuvântată între femei, întru care Făcătorul cu făptura s-a unit.

Preasfântă Născătoare...

Limba lui Zaharia era legată, Preacurată Fecioară, pentru că s-a îndoit, dar ființa ta s-a umplut de sfântă însuflețire, preamărind pe Domnul,Cel ce a căutat spre smerenia servitoarei sale, făcându-te binecuvântată între toate neamurile pământului.

Preasfântă Născătoare...

Cuvinte al lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, care pentru îndurarea Ta cea nemărginită bine ai voit a lua trup omenesc din pântecele Preacuratei Fecioare, varsă, rugămu-Te, îndurarea Ta peste servii Tăi, totdeauna.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile celei pline de har, la sosirea căreia Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, și Ioan Înaintemergătorul, de bucurie, Stăpâne, mult-milostive Doamne, mântuiește pe servii Tăi din toate nevoile.

(După câteva stihuri cântate din cântările din urmă, poporul ridică lumânările și înclină praporii și crucile în ritmul melodiei cântecului ce urmează):

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită ești fără de asemănare decât Serafimii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu - Cuvântul ai născut. Pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

"Cuvine-se cu adevărat" se mai repetă de vreo câteva ori, cel puțin după cântarea VI și IX.

 

Cântarea IV. Irmos

Născut-ai în peșteră, Preacurată Fecioară, pe Cel făgăduit strămoșilor în Eden, și pe care profeții și patriarhii, de departe văzându-L, Îl lăudau și te preamăreau pe tine, Fecioară, căci prin tine s-a dat nouă Emanuel. Cu noi este Christos, Dumnezeul nostru, pe care roagă-L pentru poporul tău.

Preasfântă Născătoare...

Îngerii, împreună cu păstorii, cântau: "Mărire întru cele de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace... "iar ție laude și binecuvântare îți aduceau, Fecioară, care ai născut lumii pe Cel mai înainte de veci din Tatăl născut; pe care nu înceta a-L ruga pentru servii tăi.

Preasfântă Născătoare...

Grăbit-au magii de la Răsărit, povățuiți de steaua cea minunată, să cinstească cu daruri pe cel născut al tău, Fecioară Preacurată; pe care însă, deși Îl vedeau la sânul tău cel feciorelnic, Îl recunoscură de Împărat al împăraților și Domn al Domnilor.

Preasfântă Născătoare...

Cele ce prin minunata stea ai binevoit a povățui pe magi, Preamilostive Stăpâne, povățuiește și pe servii Tăi pe cărările mântuirii în toate zilele vieții lor, ca să facă pururea cele bine plăcute și iubite Ție, Cuvinte întrupate.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile celei ce Te-a nutrit la sânul său cel sfânt și pururea fecioresc, Stăpâne, care pentru bunătatea cea nemărginită și pentru iubirea de oameni ai binevoit a lua chip de serv, până în ieslea dobitoacelor umilindu-Te, Doamne, dăruiește servilor Tăi celor credincioși iertare de păcate și mare milă.

 

Cântarea V. Irmos

Cunoscutu-te-a pe tine, Preacurată Fecioară, bătrânul Simeon, de Maică a Răscumpărătorului, și văzându-te în biserica din Ierusalim, pe tine, Biserica cea vie a lui Dumnezeu celui Preaînalt, purtând în brațe pe pruncul cel de patruzeci de zile, a strigat cu bucurie: "Acum slobozește, Stăpâne, pe servul Tău, după cuvântul Tău în pace..." Nu înceta, Preabună, a te ruga Fiului tău și a cere slobozire pașnică din lume pentru nevrednicii și păcătoșii tăi servi.

Preasfântă Născătoare...

Ochii mei văzut-au mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor, zis-a bătrânul, brațele mele cuprins-au pe cel ce este lumina spre descoperire a neamurilor, iar sufletul meu s-a bucurat de aceea care este mărirea poporului. Mijlocește-ne și nouă, Preacurată Maică, lumina cunoștinței de Dumnezeu și mântuirea cea veșnică.

Preasfântă Născătoare...

Sabie de amândouă părțile ascuțită, profețit-a bătrânul că va trece prin însuși sufletul tău, Preacurată și preabinecuvântată Maică, iar tu, ca și altă dată, te-ai mărturisit drept servitoare a Domnului, învoindu-te și acum, să fie ție după cuvântul Lui. Cere și pentru noi, de la Fiul tău, răbdare și resemnare în toate necazurile vieții și nădejde în ceasul cel greu al morții.

Preasfântă Născătoare...

Stâncă neclintită de credință și foc nestins de iubire ai arătat pe preasfânta Maica ta, Stăpâne, iubitorule de oameni. Dăruiește-ne-o și nouă, rugămu-Te, folositoare și povățuitoare, mângâiere și întărire, în toate zilele vieții, și ajutătoare puternică în ceasul morții.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile celei ce Te-a dat în brațele bătrânului și dreptului Simeon, Doamne Preamilostive, păzește pe poporul Tău și-l apără de toată primejdia trupească și sufletească, dăruindu-i mântuirea Ta și mila Ta cea nemărginită.

 

Cântarea VI. Irmos

Brâul Preacuratului tău trup, Preasfântă Fecioară și Maică a îndurărilor, se arată nouă, nevrednicilor, ca și o legătură de iubire între tine, Fiul tău cel preasfânt și neamul omenesc cel păcătos și îndărătnic. El ne este ca și o legătură a nădejdii și o arvună a moștenirii celor făgăduite nouă. Roagă-te, Preasfânto, Fiului tău, ca să nu ne lepede pe noi de la fața Sa în ziua cea mare și amară a judecății.

Preasfântă Născătoare...

Când ai pierdut pe iubitul tău Fiu de doisprezece ani, la sărbătoare, în Ierusalim, sabia durerii a străpuns inima ta de mamă. Roagă-te aceluiași Fiu al tău, Preamilostivo, să străpungă și inimile noastre cu săgeata dureriii, pentru păcatele cu care am vătămat pe El și pe tine, Fecioară binecuvântată.

Preasfântă Născătoare...

Trei zile în șir au curs lacrimi din preasfinții tăi ochi, Maică duioasă și plină de iubire; iar când L-ai aflat în biserică, între învățătorii legii, de bucurie s-a umplut inima ta și cu blândețe L-ai mustrat pe El zicând: "Fiule, pentru ce ai făcut nouă aceasta?" Mustră-ne și pe noi, Maică Preasfântă, pentru păcatele noastre, dar cu rugăciunile tale nu lăsa să ne biruiască ispitele diavolului celui viclean, ca nu cumva să ne osândim.

Preasfântă Născătoare...

"Nu știați că în cele ce sunt ale Tatălui meu mi se cade să fiu?" zis-ai, Isuse Preabune, către Preacurata ta Maică, pentru a ne da nouă pildă, ca și noi pururea să căutăm cele ce sunt ale Veșnicului tău Părinte și să ne mântuim. Ajută-ne, Preamilostive Doamne, ca niciodată să nu se depărteze dorul inimilor noastre de corturile Tale cerești.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Doamne, ale aceleia care plângând Te-a căutat trei zile, dă-ne harul lacrimilor, pentru păcate și pentru că Te-am pierdut pe Tine de atâtea ori prin păcatele noastre. Și pentru bucuria ce a simțit Maica Ta Preasfântă când Te-a aflat, dă-ne pururea să Te aflăm pe Tine în Preasfânta Taină a altarului și umple inimile noastre de bucuria Ta cea nestricăcioasă.

 

Cântarea VII. Irmos

Pâinea vieții, Pâinea din Cer, Pâinea care dă lumii viață nepieritoare, prin tine a binevoit a se coborî la noi, Preacurată și preanevinovată Fecioară, ca să fie hrană sufletelor alese, care aleargă la tine, închinându-se și preamărind pe Cel ce bine a voit a se întrupa din tine. Nutrește-ne, Fecioară, cu Pâinea iubirii celei veșnice și roagă-te pentru noi Fiului tău, Mielului celui nevinovat, care a ridicat păcatele lumii.

Preasfântă Născătoare...

În noaptea în care a fost vândut, Fiul tău și Dumnezeul nostru a așezat această Sfântă Taină a iubirii sale, binecuvântând pâinea și împărțind-o celor ai Săi zicând:" Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, care pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor." Ajută-ne, Preasfântă Fecioară, cu rugăciunile tale, ca pururea să ne învrednicim a ne nutri cu această Pâine, care dă credincioșilor viața de veci.

Preasfântă Născătoare...

"Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu într-însul," zis-a preamilostivul tău Fiu, Fecioară. Cu puternicele tale rugăciuni, o, Preamilostivă Stăpână, fă ca Isus al tău pururea să fie cu noi, și noi cu El, făcând cele bineplăcute și iubite Lui.

Preasfântă Născătoare...

Oamenii căutau să Te ucidă și să Te piardă, Mântuitorule al meu, iar Tu căutai să rămâi de-a pururi cu fiii oamenilor care, fără Tine, nu vor putea face nimic bun. Iuda cerceta prețul cu care fiii lui Israel au prețuit pe cel Neprețuit, și arhiereii căutau să Te șteargă din pământul celor vii, iar Tu căutai să rămâi hrană dătătoare de viață fiilor oamenilor în toate zilele. Mărire nemărginitei Tale iubiri, mult Milostive.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile aceleia ce Te-a iubit mai mult decât toți fiii oamenilor de pe pământ, dăruiește-ne, Doamne, îndurările Tale și aprinde și inimile noastre de flacăra aceasta sfântă care ardea în sufletul Preasfintei Tale Maici, Christoase, Dumnezeul nostru.

 

Cântarea VIII. Irmos

Bucuratu-s-a sufletul tău, Preacurată Fecioară, când ai văzut pe Fiul tău înviat din morți. Inima ta s-a desfătat, căci cel iubit al tău a biruit iadul și moartea, și a deschis iarăși Raiul cel închis. Mijlocește-ne, Preasfântă Stăpână, și nouă, bucuria învierii și a sculării din mocirla și din mormântul păcatului, ca să te binecuvântăm întru toți vecii.

Preasfântă Născătoare...

Străbătând prin ușile încuiate, Fiul tău și Dumnezeul nostru, Preabinecuvântată Fecioară, pace a dat învățăceilor Săi, zicându-le: "Pace vouă. Eu sunt. Nu vă temeți. "Iar cei unsprezece au propovăduit pretutindeni că tu ești cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și întărirea celor ce cu smerenie și cu dragoste te cinstesc.

Preasfântă Născătoare...

Taina Mărturisirii și a iertării păcatelor a arătat-o Fiul tău lumii, zicând Apostolilor: "Luați Spirit Sfânt. Cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute." Învrednicește-ne, Preamilostivă Maică, să ne curățăm sufletele cât mai des în această baie mântuitoare, iar după această viață scurtă și plină de necazuri și de primejdii, să venim la tine, ca împreună cu tine să ne bucurăm în veșnicie de vederea Fiului tău.

Preasfântă Născătoare...

Biruitorule al morții și al iadului, Christoase Dumnezeul nostru, nu este rugăciune mai bineplăcută înaintea Ta decât aceea care trece prin binecuvântatele mâini ale Preacuratei Tale Maici. Căci precum printr-însa Tu Te-ai pogorât la noi, așa vrei ca tot printr-însa să ne înalți pe noi la Tine, Iubitorule de oameni. Primește deci, rugămu-Te, aceste rugăciuni ale noastre, pe care noi Ți le aducem prin mijlocirea preabinecuvântatei Tale Maici.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile aceleia care singură a fost cu adevărat Chivotul Legii celei Noi și Sicriu însuflețit, primește pe săracii Tăi, Doamne, care aleargă la mila Ta cea nemărginită, și dăruiește-ne iertare de păcate și mare milă.

 

Cântarea IX. Irmos

Cu trupul la Cer ai fost luată de către Fiul tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cetele îngerilor săltau de bucurie la intrarea ta în curțile cele cerești. Pământenii se veselesc avându-te pe tine în ceruri rugătoare caldă, iar pe pământ Brâul care a încins preacuratul și preanevinovatul tău trup, sprijin, ocrotire, scut și armă împotriva tuturor văzuților și nevăzuților dușmani. Nu înceta, preamilostivă Stăpână, a te ruga Fiului tău pentru noi, servii tăi.

Preasfântă Născătoare...

Împărăteasă a Cerului și a pământului, te preamăresc și te numesc pe tine îngerii și oamenii, prealăudată Doamnă. Preabunul Dumnezeu a căutat la smerenia ta și te-a înălțat deasupra tuturor cetelor îngerești, ca să fii pururea grabnică și puternică folositoare și ajutătoare celor ce aleargă la tine. Nu uita, Preacurată și Preaîndurată Stăpână, de servii tăi, care te cinstesc pe tine și preamăresc pe Fiul tău.

Preasfântă Născătoare...

Pe tine te laudă Heruvimii și Serafimii. Te preamăresc Scaunele și Stăpâniile, Puterile și Tările, Arhanghelii și Îngerii. Toți, cu dragoste te laudă și te preamăresc, numindu-te împărăteasa lor. Adunările oamenilor pe pământ te numesc Stăpână, liman, sprijin, apărătoare și ajutătoare. Nu înceta a te ruga, Stăpână, pentru cei ce cinstesc icoana și Brâul cel care încingea mijlocul tău cel de Dumnezeu purtător.

Preasfântă Născătoare...

Mântuitorule Preabune, laude și cântări Îți aduc Ție îngerii, iar pocăințe și înfrânări, pustnicii. Ca să fie și laudele noastre bineprimite, le înălțăm prin mijlocirea Preacuratei Tale Maici. Primește, rugămu-Te, aceste rugăciuni și cântări ale noastre și pentru iubirea ce ai față de Preasfânta Ta Maică, îndură-te spre noi.

Preasfântă Născătoare...

Pentru rugăciunile aceleia pe care bine ai voit a o înălța deasupra corurilor îngerești, Doamne, caută cu îndurare spre servii Tăi, păzindu-i de toată primejdia și răutatea vrăjmașului și dăruindu-le iertare de păcate și mare milă.

 

(Iar acum se înconjoară Mănăstirea, cântându-se din cântările de la sfârșitul acestei cărți sau din altele.

După înconjurare, se opresc procesiunile în fața Mănăstirii unde se rostește următoarea rugăciune):

 

Rugăciune:

O, Maică a îndurărilor, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, iată, noi neputincioșii și nevrednicii tăi servi, cădem înaintea ta rugându-te ca, prin sfântul tău Brâu, pe care ai binevoit a-l lăsa oamenilor, să ne păzești și să ne scapi din toate primejdiile sufletești și trupești, de boli, de nevoi și de alte nenorociri, care vin asupra noastră, pentru mulțimea păcatelor și a fărădelegilor noastre.

Știm că poți toate câte le voiești, căci putere îți este dată ție de la Fiul tău cel preaiubit, și Atotputernică Rugătoare te numește pe tine Biserica cea câștigată cu sângele Său cel preascump. Știm că inima ta de mamă nu poate rămâne rece și nesimțitoare la rugăciunile cele izvorâte din inimă înfrântă și umilită, nici la lacrimile cele de pocăință ale poporului celui răscumpărat cu patimile și moartea Fiului tău. Pentru aceasta îndrăznim să cădeam la tine și te rugăm: să nu întorci fața ta de la noi, nevrednicii tăi servi, nici să ne lepezi de la fața ta pentru mulțimea păcatelor ce am făcut în toată ziua și în tot ceasul: cu vorba, cu fapta și cu gândul. Ci, ca o Preamilostivă, să cauți cu milă spre noi și să mijlocești pentru noi la Fiul tău și Dumnezeul nostru, rugându-L să ne dăruiască toate cele bune și de folos sufletelor și trupurilor noastre și să ne scape de toată mânia, primejdia și nevoia.

Noi cinstim sfânta ta icoană în această mănăstire de tine păzită știind că Fiului tău Îi place să o cinstim, și se bucură când cerem ajutorul tău în necazurile noastre, fiind gata să asculte glasul tău și să împlinească toate dorințele tale, dăruindu-ți toate darurile pentru poporul tău cel sărac și neputincios.

Îndură-te spre noi, o, Maică a îndurărilor, îndură-te spre noi, și nu căuta la răutatea noastră, ci caută la bunătatea preaiubitului tău Fiu, care ni te-a dăruit Maică, sprijinitoare și ajutătoare în necazuri și nevoi.

Ajută-ne, Stăpână Preamilostivă, ajută-ne și nu trece cu vederea glasurile noastre cele de rugăciune, nici ostenelile noastre pentru cinstea ta și a Fiului tău. Revarsă mila ta din Cer asupra noastră și, cu obișnuita ta bunătate, cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru ajutor în necazuri și neputințe și iertare păcatelor în această viață, iar în veacul ce va să fie, bucuria și fericirea cea veșnică, pentru ca fără de încetare să te preamărim pe tine și pe Preaiubitul tău Fiu, în tovărășia sfinților apostoli și mucenici, îngeri, arhangheli, heruvimi și serafimi, în veșnicia cea nesfârșită și fericită. Amin.

 

Încheiere

(Dacă este preot): Binecuvântarea Domnului să vină peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii ...
Mărire Ție, Dumnezeul nostru...

Cantor: Mărire... Și acum... Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori.) Întru numele Domnului Părinte binecuvântează.

Preotul: Christos, adevăratul nostru Dumnezeu...

(Dacă nu este preot): Pentru rugăciunile Sfinților Părinți ai noștri, Doamne Isuse Christoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi.

Tatăl nostru...
Născătoare de Dumnezeu...
Mărire... Și acum...

 

Cântări la Brâul Maicii Domnului

 

Brâul Maicii Preacurate

Brâul Maicii Preacurate,
Ne păzească de păcate.
Și pururea să ne fie,
Sfânt izvor de bucurie.
Maica Sfântă blând privește
Spre poporul ce-o iubește,
Rugăciunile-i ascultă
Și-i trimite pace multă.
Maică dulce și-ndurată,
Fiică binecuvântată,
Vezi a noastră-amărăciune,
Și trimite pace-n lume.
Maică binecuvântată
Și Fecioară Preacurată,
Noi în lacrimi și-n suspine
Facem Brâu pe lângă tine
Și strigăm cu umilință,
Și cu multă stăruință:
Maică Sfântă și miloasă
Vezi necazul ce ne-apasă...
Nu căta că suntem răi,
Că toți suntem servii tăi.
Caută spre rugăciune,
Și trimite pace-n lume.

 

La mănăstire

Doamne, pentru a Ta iubire,
Am venit la mănăstire.
Tu însuți ne-ai ajutat,
Pașii ni i-ai îndreptat.
Dă-ne inimă deschisă,
Dă-ne dragoste aprinsă.
Pentru patimile Tale,
Iartă multele greșale.
Dă-ne-n inimă blândețe,
Iar în suflet, frumusețe,
Ca pătrunși de-a Ta iubire
Să-Ți cântăm la mănăstire.

Tu-nțelegi, Stăpâne Sfinte,
Ale inimii cuvinte,
Care se-nalță către Tine
Între tainice suspine,
Pentru a noastră răutate,
Pentru multele păcate.
Tu urechea-Ți pleci, Preabune,
La smerita rugăciune
Ce din inimă curată
Către Tine se îndreaptă.
Dă-ne, Sfinte, cu iubire,
Să-Ți cântăm la mănăstire.
Anii trec, ziua se pleacă,
Iar ispitele ne-neacă,
Inimile ni-s slăbite
Și puterile sleite.
Ne-ncercați în lupte grele,
Cum vom ști scăpa de ele,
De nu ne vei ajuta,
Doamne, Tu cu mila Ta?
Deci noi Ție ne rugăm
Și din inimi Îți strigăm:
Dă-ne sfânta Ta iubire,
Să-Ți cântăm la mănăstire.

Tu, Regină Preacurată,
Maică binecuvântată,
Culegi tainicele șoapte
Din a lumii neagră noapte,
Și le duci cu tine sus,
Pân' la tronul lui Isus.
Primește cu îndurare
Smerita noastră cântare,
Pentru-al tău sărman popor,
Necăjit și rugător,
Cere sfânta Lui iubire,
Să-I cântăm la mânăstire.

Mănăstire, mănăstire,
Sfânt lăcaș de fericire,
Noi în tine ne rugăm
Și pe Domnul lăudăm.
Tu ești sfânt lăcaș de pace,
Lui Christos în tine-i place
Să asculte rugi fierbinți,
De la prunci, de la părinți,
Ca apoi El să grăbească
Cererile să-mplinească,
Să privească-ndurător
Spre smeritul Său popor.

 

La Adormirea Maicii Domnului

(Melodie populară)

Maică Sfântă, Preacurată,
De la noi la Cer luată,
La tronul lui Dumnezeu,
La dreapta Fiului său,
Îngerii-mprejuru-i zboară,
Heruvimii o-nconjoară,
Serafimii-i cântă-n cor:
Maica îndurărilor!
Ceru-ntreg se veselește

Că Fecioara-n el sosește,
La dreapta Fiului său,
La tronul lui Dumnezeu;
Iară omenirea saltă,
Că Fecioara Preacurată,
Pentru ea, acolo sus,
Se-ntrepune la Isus.
Maică dulce și 'ndurată,
Fiică binecuvântată,
Noi genunchii ni-i plecăm
Și pe tine te rugăm:
Caută spre-al tău popor,
Din valea lacrimilor;
Ne păzește de nevoi
Și te roagă pentru noi.

Astăzi s-a născut în lume
Porunca cea cu mare nume:
Lauda popoarelor
Regina fecioarelor.
Fiica cea neprihănită
Și de Dumnezeu iubită,
Raza Soarelui iubită,
Raza Soarelui de sus,
Născătoare de Isus.
S-a născut azi pe pământ
Maica Domnului Preasfânt,
Să ne scape de dureri,
Cea mai sfântă-ntre muieri.
Vine-n scutece-nfășată
Cea mai binecuvântată,
Să ne scape de amar,
Fiica cea plină de har.
O, Marie, pruncă sfântă,
Îngerii frumos îți cântă,
Și te preamăresc în cor:
Lauda fecioarelor!
Dar și noi te preamărim
Și cu drag noi te grăim:
Doamna zărilor cerești,
Binecuvântată ești!
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact