Vineri, 14 iunie 2011  
S Eliseu, pf (+ 856 îCr). S Metodiu, aep (+ 847)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 PREDICI
Start :: Predici :: pr. Neamtiu

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei)

I. Cultul icoanelor

Duminica aceasta, întâia din Postul Paștilor, se mai numește și Duminica Ortodoxiei, în amintirea biruinței dreptei învățături a Bisericii despre icoane și despre cultul lor. Or, dreptcredincios, dreptslăvitor, se zice în limba greacă: orthodoxos, de unde și denumirea de ortodoxie, care înseamnă credință dreaptă, adevărată, sau, în sens literal strict, dreaptă slăvire.
Prin urmare, Duminica Ortodoxiei nu înseamnă duminica Bisericii Ortodoxe, ceea ce ar fi și un anacronism, deoarece această denumire și-a luat-o Biserica Răsăriteană de-abia mai târziu, după schisma cea mare, pe când dreapta credință - ortodoxia - despre icoane s-a definit în al șaptelea conciliu sau sobor ecumenic, de la 787, deci cu mult înainte.
Aceasta, ca o precizare.
Înainte de a arăta legitimitatea și folosul pe care îl are cultul sau venerația icoanelor, în evlavia creștină, să facem o scurtă privire istorică asupra luptei dusă împotriva icoanelor.
Ceea ce a determinat pe împărații bizantini să combată icoanele a fost intenția lor de a îmblânzi astfel furia musulmanilor, care amenințau frontierele Imperiului Roman și care, cum știm, învinuiau pe creștini că, cinstind icoanele, ei încalcă porunca din decalog care spune: "Să nu-ți faci chip cioplit ca să i te închini lui!" Totodată, împărații credeau că, suprimând cultul icoanelor, îi vor atrage mai ușor pe musulmani la creștinism.
Primul care a greșit cu privire la acest cult a fost împăratul Leo Isaurul, după care au urmat ereticii numiți iconoclaști, care înlăturau orice icoane din biserici, distrugându-le, și combăteau orice fel de folosire a lor ; apoi, iconomahii, eretici care admiteau folosirea icoanelor în scopul instrucțiunii sau înfrumusețării Bisericilor, dar combăteau venerarea lor religioasă.
Leo Isaurul a emis un edict împărătesc prin care interzicea venerarea icoanelor în cuprinsul imperiului și ordona înlăturarea lor. Au fost distruse, atunci, neprețuite comori și nemuritoare capodopere de artă religioasă. Totodată, valuri de sânge curgeau pretutindeni, căci mulți creștini preferau mucenicia, decât să pângărească chipurile Mântuitorului, ale Preacuratei sau ale sfinților. Părinții Bisericii s-au împotrivit cu dârzenie acestui edict, pecetluindu-și credința cu propriul sânge. Spre a pune capăt ereziilor iconoclaștilor și iconomahilor, la dorința patriarhului Taraziu al Constantinopolului, pe timpul împărătesei Irina și al fiului acesteia, Constantin al VI-lea Coproninul, s-a ținut la Niceea, în anul 787, Al VII-lea Conciliu sau Sobor Ecumenic, în care s-a definit adevărata învățătură despre venerarea icoanelor. Aici s-a hotărât să se pună cruce și icoane sfinte prin biserici, pe vasele și veșmintele sacre, în case și la răscruci de drumuri, pentru că - precizează Conciliul - "aceasta este învățătura sfinților Părinți cea insuflată de Dumnezeu și sfânta Tradiție a Bisericii". "Și - adaugă același Conciliu - acestea, adică icoanele Mântuitorului, ale Preacuratei Fecioare Maria și ale sfinților să se sărute și să se venereze, dar nu cu adevărată latrie, cea care după credință se cuvine numai firii dumnezeiești, ci așa că în onoarea acestora să se tămâieze și ardă lumimi ca și la chipul prețioasei și de viață făcătoarei Cruci, la sfintele Evanghelii și la celelalte lucruri sfinte, precum era datina cea veche și cucernică, pentru că onoarea dată icoanei trece la prototip și cel ce se închină la icoană se închină celui zugrăvit într-însa." (Apud Dr. V. Suciu, Teologia dogmatică specială, vol. I, ed. a II-a, Blaj, 1927, p. 485). Luptele contra cultului icoanelor au continuat însă și după Conciliu. De abia în anul 842, deci după mai bine de o sută de ani de lupte, împărăteasa Teodora a curmat persecuția, iar Biserica, în amintirea acelei biruințe a dreptei credințe privitoare la cinstirea icoanelor, a rânduit sărbătoarea de azi, Duminica Ortodoxiei.
Dar, câteva secole mai târziu, s-a ivit învățătura protestanților și a neoprotestanților. Împotriva acesteia s-a întrunit sinodul Tridentin (1545-1563) în care Biserica a venit cu noi precizări doctrinale, pe care le vom vedea ceva mai departe.
După acest scurt istoric, să examinăm cele două izvoare și temeiuri de nezdruncinat ale credinței: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, pe care Biserica își sprijină învățătura despre cultul icoanelor, care a costat-o atâtea jertfe.
1. În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, Cartea Ieșirii, cap. 25 v.8, Dumnezeu îi poruncește lui Moise ca, de ambele părți ale sicriului Legii, care se păstra în cortul mărturiei, să se pună doi Heruvimi de aur turnat: "Și vei face doi Heruvimi de aur turnat, și îi vei pune de amândouă laturile sicriului." Or, știm că sicriul în care se păstrau Tablele Legii și toiagul înverzit al lui Aron era simbolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului evreu și că acesta venera nu numai sicriul, ci și pe cei doi Heruvimi. Acest cult se vede și din faptul că, pe când Evreii transportau cu mare venerație sicriul Legii, Oza, îndrăznind să se atingă de el ca să-l sprijine, a fost pedepsit de Dumnezeu cu moartea pe loc (II Imp VI, 6-7).
Tot la porunca Domnului, Moise a înălțat, în pustiu, un șarpe de aramă, cu scopul ca Evreii mușcați de șerpi veninoși, privind la el, să se vindece. Or, acest șarpe era numai prototipul, prefigurarea Crucii lui Cristos, precum însuși Mântuitorul ne-o spune: "Și precum Moise a înălțat șarpele în pustiu, așa se cade să Se înalțe Fiul Omului, pentru ca tot cel ce crede Într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică" (Ioan III, 14).
Împăratul Solomon, de asemenea, împodobește templul, construit de el, cu doi Heruvimi de aur, fără a i se reproșa că este idolatru.
2. Sfânta Tradiție, al doilea izvor al credinței noastre, ne învață că venerarea icoanelor datează încă din primele veacuri ale creștinismului. În perioada prigoanelor contra creștinilor, din primele trei secole, întâlnim în catacombe pe Mântuitorul închipuit prin figura Păstorului cel Bun cu oița pierdută pe umeri. O altă figură simbolică a Mântuitorului era peștele, zugrăvit pe pereții catacombelor. Iată cum s-a ajuns la acest simbol: Inițialele cuvintelor din expresia grecească Isoos Hrist-s Teoo Yi-s Sot!-r (- Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul), formează cuvântul grecesc Ichthys, care înseamnă pește. Această imagine, zugrăvită pe pereții catacombelor, creștinii o foloseau și ca semn de recunoaștere între ei. Tot în catacombe întâlnim chipurile Preacuratei cu Isus în brațe, precum și ale apostolilor Petru și Pavel, zugrăviți alături de chipul Mântuitorului. Uneori ele poartă și aureolă, semnul venerației religioase. Cultul Sfintei Cruci, de asemenea este foarte vechi.
Începând cu secolul al IV-lea, Sfinții Părinți vorbesc despre cultul icoanelor ca despre un cult cunoscut tuturor. În Canonul de mângâiere cel mic, găsim osândirea celor ce nu se închină icoanei Preacuratei numită Povățuitoare. Or, această icoană, conform Tradiției, a fost zugrăvită de Sfântul Luca. Prin urmare, cultul icoanelor își are originea încă în epoca apostolilor și, după cum reiese din cele arătate, nu numai că este legitim, ci a fost și practicat ca o deprindere evlavioasă folositoare.
Celor care obiectează că cinstirea icoanelor este o închinare la idoli, pentru că Dumnezeu în Testamentul Vechi poruncește: "Să nu-ți faci chip cioplit ca să i te închini", le răspundem că Dumnezeu, prin această opreliște, a vrut să-i ferească pe evrei de cultul zeităților păgâne foarte răspândit pe atunci printre celelalte popoare. Or, aceste popoare se închinau nu numai acelor zeități, ci divinizau înseși statuile care reprezentau acele zeități, atribuindu-le aceleași puteri supranaturale. De aceea Dumnezeu, poruncind: "Să nu-ți faci chip cioplit ca să i te închini", motivează imediat, adăugând: "căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău". Or, noi creștinii nu credem că icoanele ar fi Dumnezeu ori că ar avea în sine putere divină, și nu lor ne rugăm, și nu în ele ne punem încrederea, ci - precum ne-o spune sinodul Tridentin - "sărutându-le, descoperindu-ne capul, ori îngenunchind înaintea lor, noi îl adorăm pe Cristos și cinstim pe sfinții care sunt reprezentați în acele icoane." (Sesiunea XXV; apud Suciu V., dr., Dogmatica Specială, vol. I, p. 486). Același conciliu, în continuare, impune episcopilor să-i învețe pe credincioși că prin icoane se instruiește poporul în articolele de credință și sunt de mare folos nu numai prin aceea că ne aduc aminte de darurile și binefacerile date de Cristos, ci și prin faptul că, punându-ne înaintea ochilor minunile făcute de Dumnezeu prin sfinți, precum și pildele lor, noi suntem invitați să imităm viața și virtuțile lor și, astfel, să adorăm și să iubim mai mult pe Dumnezeu care și-a arătat prin ei puterea și bunătatea Sa, și să deprindem cu mai mare zel evlavia. Sfântul Grigore cel Mare, patriarhul Romei, numește icoanele Scriptura celor neînvățați, pentru că cel ce le privește citește în ele ca într-o carte deschisă "prorociile prorocilor, nevoințele cuvioșilor, chinurile mucenicilor și patimile și minunile lui Cristos." (Autorul notelor din Pidalion, la Prolegomena de la Sinodul al VII-lea).
Dar, mai obiectează unii, este o superstiție a venera o icoană mai mult ca pe alta, deși ambele sunt ale uneia și aceleiași persoane, cum este cazul cu locurile de pelerinaj.
Acestora le răspundem că noi cinstim o icoană mai mult decât pe alta nu în sensul că în una ar fi ceva ce nu ar fi în cealaltă. Căci, după cum ziceam mai înainte, icoanele nu au în sine nimic vrednic de venerație, neavând în sine nici o putere, ci dacă ne închinăm uneia mai mult decât alteia și dacă facem pelerinaj într-un anumit loc, o facem pentru un motiv cu totul extrinsec și anume: pentru că Dumnezeu și-a manifestat voința Sa ca pe acea icoană s-o venerăm mai mult și în acel loc să I ne închinăm Lui în mod deosebit. Un astfel de caz avem în Evanghelie, unde, la Scăldătoarea de lângă Poarta Oilor, numai cel care intra întâi după tulburarea apei se vindeca, deși apa era permanent aceeași. Motivele pentru care Dumnezeu își manifestă astfel de preferințe - și de a fi venerată o icoană mai mult decât alta de a fi adorat într-un loc mai mult decât în altul - rămân pentru noi o taină a înțelepciunii Sale. (Cf. Dr. V. Suciu, op. cit., p. 484-496).
La toate aceste argumente din Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, mai adăugăm unul de ordin firesc. Ce este mai firesc decât să păstrăm și să privim cu respect și iubire orice amintire scumpă rămasă de la cei dragi ai noștri, trecuți dincolo, și în mod special fotografia ce le imortalizează chipul. E deci cu atât mai logic să venerăm chipurile ce ne evocă viața și jertfa Mântuitorului, precum și viața Preacuratei și a Sfinților care L-au întruchipat prin virtuțile lor, și, privindu-le icoana, să ne însuflețim cu credința, curajul și iubirea lor, și să-i invocăm ca mijlocitori către Dumnezeu în lipsurile noastre trupești și sufletești. Cinstindu-le imaginea, îi cinstim pe ei și în primul rând pe Dumnezeu care se oglindește și strălucește în ei prin viața lor ; totodată, aducem prinosul nostru de recunoștință Bisericii, Mama noastră, care, cum am văzut, prin lupte și jertfe îndelungate, a salvat și păstrat această devoțiune în lumina dreptei credințe. Amin.


II. Credința

Duminica aceasta, întâia din Postul Mare, este dedicată adevăratei învățături privind venerarea sfintelor icoane și biruinței definitive a acestui cult împotriva ereticilor numiți iconoclaști și iconomahi, cu care Biserica a luptat mai bine de un secol.
Biserica, drept omagiu adus tuturor fiilor ei, episcopi, preoți și laici, care au mărturisit și apărat eroic dreapta credință despre icoane, acceptând chiar martirajul, a rânduit să se citească, azi, la Sfânta Liturghie, pericopa din Epistola către Evrei în care Spiritul Sfânt, prin gura Apostolului neamurilor, laudă credința drepților din Testamentul Vechi, începând cu Avraam și sfârșind cu profeții, care în mijlocul torturilor și batjocorilor la care fuseseră supuși, au rămas statornici în credință, până la moarte.
Deoarece întreaga noastră trăire și mântuirea își au temeiul în credință, vom folosi acest prilej pentru a face o scurtă meditație asupra acestei prime virtuți dumnezeiești sau, cum se mai numește, teologale.
Ce este credința ? Este acea virtute supranaturală prin care noi, sprijiniți de autoritatea lui Dumnezeu, primim de adevărat tot ce ne-a descoperit și ne învață El prin Biserica Sa. Am spus: credința este o virtute. Virtutea este o dispoziție, o înclinare permanentă de a face fapte plăcute lui Dumnezeu. Am mai precizat că este o virtute supranaturală, pentru că nu o dobândim cu puterile noastre naturale, ci ea vine de sus, ca un dar al lui Dumnezeu, cum ne-o spune și Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, cap. II, v. 8: "Prin har ați fost mântuiți, prin credință: și aceasta nu vine de la voi (adică nu din puterile voastre - n.n.), ci e darul lui Dumnezeu." Am afirmat apoi că prin ea primim cu adevărat tot ce ne-a revelat Dumnezeu, deci nu e vorba de o simplă părere, ci ne dăm adeziunea, asentimentul necondiționat și ferm la adevărurile descoperite de El și le ținem ca sigure.
Dar acest asentiment necondiționat și ferm nu este un act irațional, orb, ci un act conform rațiunii. Cum anume? Iată cum. Înainte de a ne da adeziunea, de a accepta adevărul descoperit, noi ne convingem prin cercetare, prin studiu, că Dumnezeu, de fapt, într-adevăr, a descoperit, a vorbit oamenilor: prin patriarhi, prin profeți, prin Isus Cristos și prin Biserica Sa, și că El s-a îngrijit ca descoperirea să ajungă neștirbită până la noi. Iată temeiul pe care trebuie să se sprijine adeziunea, credința mea. Prin urmare, din clipa în care eu m-am convins că Dumnezeu a descoperit, a vorbit și m-a asigurat de transmiterea negreșelnică a cuvântului Său, peste veacuri, până la mine, e rațional, e logic ca eu să-mi supun mintea adevărului descoperit și să-l accept necondiționat. Chiar dacă acel adevăr nu-l înțeleg în sine, în esența lui? Da, chiar dacă e vorba de un mister, deoarece odată ce eu m-am convins că Dumnezeu mi l-a descoperit, însuși acest fapt este pentru mine o garanție absolută a veridicității acelui mister, pentru că Dumnezeu, fiind prin definiție însuși adevărul absolut, atotștiutor, nu se poate înșela, nu poate greși, iar, pe de altă parte, fiind El preasfânt, prin definiție, nu mă poate înșela.
În timp ce tiranul Asclepiade îl tortura pe Sfântul martir Roman, un copilaș, care era ținut în brațele mamei și care deabia știa vorbi, ridică glasul contra tiranului, zicându-i: "Isus Cristos este adevăratul Dumnezeu". Cine ți-a spus?, întrebă aspru tiranul. Mama, răspunse copilașul. Și mamei tale cine i-a spus-o? I-a spus-o Dumnezeu." (G. Mortarino, La parola di Dio per vita di esempi, ed. a VI-a, Vicenza, 1946, p. 300).
Iată temeiul credinței noastre: Biserica, Mama noastră, ne spune ce să credem, deoarece Dumnezeu, Tatăl nostru, i-a descoperit toate adevărurile de Credință pe care ea ni le predă.
Dacă marele Aristotel era atât de venerat și ascultat pentru vasta sa știință, încât era deajuns să spună o sentință sau numai un cuvânt ca să fie socotite drept oracol indiscutabil - de unde și adagiul: magister dixit -, oare nu infinit mai mult trebuie să credem cuvântului rostit de însuși Adevărul, care nu poate nici să ne înșele, fiind preasfânt, nici să Se înșele, fiind atotștiutor.
Da, Dumnezeu ne-a vorbit. Sfântul Pavel în epistola către Evrei, II, 1-2, ne spune: "În multe rânduri și în multe chipuri a grăit Dumnezeu de demult părinților prin profeți; iar în zilele acestea mai pe urmă ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor peste toate, prin care și veacurile le-a făcut." Adevărurile descoperite de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție se rezumă foarte pe scurt în Simbolul Credinței sau, cum se mai numește Crez sau Credeu.
Să examinăm, acum, dovezile faptice pe care ni le-a lăsat Dumnezeu ca să ne putem convinge că adevărurile de credință ni le-a descoperit El.
Cea dintâi dovadă este împlinirea profețiilor. A prezice cu exactitate întâmplări viitoare, îndepărtate, care depind de libera voință a omului, este un lucru pe care singur Dumnezeu îl poate face. Or, întâmplările din viața lui Isus au fost prevestite cu acuratețe, cu multe secole înainte de nașterea Lui; și toate s-au împlinit întocmai. Este suficient să confruntăm Vechiul Testament cu Noul Testament, ca să ne convingem. Iată de ce Isus le spune Evreilor care nu credeau în El: "Voi cercetați scripturile și vi se pare că în ele este viața veșnică, și acestea sunt care mărturisesc de mine" (Ioan V, 39).
A doua dovadă o constituie minunile lui Isus și ale tuturor trimișilor lui Dumnezeu, minuni pe care nici un om cu bun simț nu le poate nega. Or, minunea, adică "fenomenul care întrece puterile și ordinea întregii naturi create" (Vasile Suciu, Dr., Teologia dogmatică fundamentală, vol. I, ed. a II-a, Blaj 1927, p. 201), nu este altceva decât expresia atotputerniciei lui Dumnezeu care intervine direct în ordinea firii, spre a dezvălui sau confirma un adevăr despre Sine. Așadar, din faptul că El a întărit cu minuni ceea ce ne-a învățat, trebuie să conchidem că tot ce ne-a descoperit El este adevărat și deci trebuie să credem.
A treia dovadă în sprijinul divinității credinței ne-o oferă martirii, care, pentru a rămâne fideli lui Dumnezeu și învățăturii Lui, răbdau toate supliciile, acceptând chiar și moartea, din dragoste pentru Cristos. Și, nu rareori, martiriul lor era însoțit de minuni care duceau la convertirea călăilor sau a unora dintre cei prezenți, astfel încât pe drept cuvânt afirma Tertulian că "sângele martirilor este sămânța creștinilor". Nu este oare aceasta o dovadă evidentă a divinității credinței creștine, a faptului că adevărurile pe care le mărturisim sunt descoperite de Dumnezeu?
A patra dovadă, nu mai puțin convingătoare, a acestui fapt este răspândirea vertiginoasă a religiei creștine în primele veacuri. Încă Sfântul Pavel le scria Romanilor: "Credința voastră s-a vestit în toată lumea" (I, 8). Iar Tertulian scria împăratului Traian: "Noi suntem numai de ieri și deja suntem pretutindeni: am umplut toate cetățile, palatele, Roma, senatul și Forul; vouă nu v-am lăsat decât templele" (Apologetica, cap. 37). Și, ca să ajungă la această uluitoare răspândire, creștinismul trebuia să învingă atâtea obstacole, omenește de neînvins: idolatria, corupția și viciile păgânismului și, ce e și mai mult, să facă acceptată o religie, diametral opusă, care pretindea înfrânarea patimilor, a celor mai neîmblânzite instincte. Și cu ce mijloace? Numai cu puterea cuvântului unui Dulgher din Nazaret, propovăduit de discipolii Lui -niște oameni simpli, neînvățați, cărora, în schimbul trudei lor, nu li se promisese decât lipsuri, suferințe, prigoniri și moarte. Și totuși, în ciuda tuturor împotrivirilor venite din însăși firea omului, această Religie a devenit atât de repede stăpâna lumii.
În sfârșit, conservarea credinței, de-a lungul veacurilor până la noi, constituie o dovadă de necontestat a divinității ei. Prigoanele din partea iudaismului, cele zece persecuții sângeroase din partea imperiului roman, în primele trei veacuri; ereziile, schismele și smintelile dinăuntrul creștinismului, artele și presa, toate sperau să stârpească din inimi credința. Dar, în mijlocul tuturor furtunilor, ea a rămas aceeași: neschimbată, neclintită, în doctrina și practicile ei, ca și "cetatea de pe vârful muntelui". Dăinuirea ei în mijlocul nenumăratelor frământări și dispariții de instituții și imperii dovedește că ea este de la Dumnezeu și se bucură de permanenta asistență a Aceluia care a zis: "Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul lumii" (Matei XXVIII, 20) și care a promis Bisericii Sale biruința asupra iadului: " (...) și porțile iadului nu o vor birui" (Matei XVI, 18).
Iubiții mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit de marele dar al credinței, dar prețios primit în Botez, fără meritul nostru. Să ne străduim să-l păstrăm neștirbit și să-l sporim prin rugăciuni, prin primenirea în baia Sfintei Spovedanii, prin alimentarea cu Trupul Domnului și prin fapte bune. Să ne ferim de tot ce ar putea să ne micșoreze sau piardă credința: de trufie, de contaminarea maximelor lumii fără de Cristos, a prieteniilor rele, a lecturilor și a spectacolelor obscene - tot atâtea instrumente ucigătoare ale Satanei - și să urmăm îndemnul Apostolului din Epistola întâi către Corinteni XVI, 13: "Vegheați, stați în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă! Toate ale voastre din dragoste să fie." Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact