Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SCRIPTURA
Start :: Scriptura :: Anexe

          PASCAL: EPISTOLA CĂTRE EVREI

          Din cele mai vechi timpuri ale Bisericii scrisoarea către Evrei a pus o serie de probleme privitoare la autorul ei, la cei cărora le-a fost adresată, la timpul și locul redactării.
          Clement din Alexandria o consideră ca o scrisoare a lui Paul, pe când origen exprimă anumite îndoieli. Cu timpul însă Paul a fost admis în mod definitiv ca autor în Biserica răsăriteană.
          În Biserica din apus cel mai vechi document care ne vorbește de această scriere este scrisoarea lui Clement Romanul către Corinteni, pe la anul 96. Până în secolul al patrulea opinia generală este opusă celei din răsărit. Irineu (+ pe la anul 200) și Hipolit Romanul (în anul 235) nu o consideră ca făcând parte din lista canonică a scrierilor Noului Testament. Aceeași este opinia lui Tertulian (+ după anul 200). Eusebiu, în primul pătrar al secolului al patrulea, confirmă această atitudine ca neschimbată.
          Sinodul din Cartagina (a. 397) a adăugat adăugat scrisoarea către Evrei la celelalte scrieri ale lui Paul, iar în anul 405 găsim această scrisoare pe lista scrierilor canonice adresată de Papa Inocențiu I episcopului Exuperius.
          Din însuși contextul scrisorii nu reiese în nici un caz că Paul ar fi autorul ei. Din capul locului ne izbește faptul că lipsește adresa, pe care Paul o pune mereu la începutul scrisorilor. Stilul e cu totul diferit de acela al celorlalte scrisori ale apostolului păgânilor. Marile teme doctrinale, pe care acesta are obiceiul să le dezvolte ori de câte ori se adresează comunităților creștine, sunt absente din scrisoarea către Evrei.
          Din vechime încă au fost propuși numeroși autori, cărora li s-a atribuit paternitatea acestor scrisori. O tradiție primitivă vorbește de Clement Romanul. Origen îl propune pe evanghelistul Luca, iar Tertulian pe Barnaba. În sfârșit, în Evul Mediu și vremurile mai apropiate de noi această listă s-a lungit, dar fără dovezi convigătoare în favoarea vre-unui nume.
          Ceea ce se poate afirma cu multă probabilitate este faptul că autorul scrisorii era de origine iudaică, excelent cunoscător al Scripturii, cunoștea la perfecție atât filosofia alexandrină, cât și limba greacă, era înrudit cu gândirea teologică a apostolului Paul, dar deosebit de aceasta prin expunerea ideilor, pătruns în același timp de însemnătatea capitală a legământului nou, Încheiat între Dumnezeu și oameni prin jertfa lui Isus Hristos.

          Problema destinatarilor nu este mai puțin discutată decât cea a autorului scrisorii. Titlul «către Evrei», întâlnit pentru prima oară la sfârșitul secolului al doilea, nu se află în capul scrisorii, ci i-a fost dat în urma conținutului ei. Ne punem deasemenea întrebarea dacă este vorba de Iudeii din Palestina, sau cei din Roma.

          În privința datei scrisorii, singurul punct de sprijin este folosirea ei în întâia scrisoare a lui Clement Romanul. Dacă îi atribuim scrisoarea lui Paul, nu putem trece dincolo de 67, anul martiriului apostolului. Faptul că scrisoarea nu pomenește nimic despre distrugerea Ierusalimului nu înseamnă neapărat că aceasta a fost redactată înainte de anul 70.

          Scrisoarea către Evrei se prezintă ca un «cuvânt de îndemn» (13,22), iar cititorul descoperă într-adevăr în ea toată căldura și zelul păstorului care se adresează unei comunități ce are nevoie îmbărbătare și avânt nou. Limba ireproșabilă, talentul literar al autorului, bogăția expresiei, toate sunt puse în slujba scopului unic de a veni în slujba comunității în primejdie. Dar temelia pe care se sprijină expunerea este profunda înțelegere a realităților religoase ale Vechiului Testament în comparație cu înfăptuirile lui Isus Hristos. În Isus Hristos întregul cult din trecut și-a aflat adevărata plinătate.
          Planul de mântuire întocmit de Dumnezeu este înfățișat într-o viziune de ansamblu care culminează în Isus Hristos și se extinde la tot ce se poate chema timp și spațiu. Ca și în scrisorile cele mai de seamă ale lui Paul, problema fundamentală este de a arăta că în crucea lui Hristos și în înjosirea lui nemărginită se vădește dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu pentru omenire. Întreagă această realitate este prezentată în paralelism cu cultul și jertfele Vechiului Testament. Înfăptuirea răscumpărării, prin moartea pe cruce a lui Isus, este o jertfă, al cărei mare preot este însuși acela care se jertfește. Față de acest mare preot și această jertfă, Vechiul Testament nu prezintă decât o palidă și neputincioasă umbră a realității ce avea să vină.
          În tot cuprinsul scrisorii, uele teme teologice ne arată asemănări izbitoare cu gândirea lui Paul. Isus Hristos s-a umilit să devină om (Ev 2,14-17; R 8,3; G 4,4; Fp 2,7), a înfăptuit din ascultare opera de mântuire a omenirii (Ev 5,8; R 5,19; Fp 2,8), atunci când el însuși era fără păcat (Ev 4,15; 7,26; 2C 5,21). El este întemeietorul noului legământ (Ev 8,6.8; 1C 11,25; 2C 3,6), care și-a dobândit numele cel mai înalt (Ev 1,4; Fp 2,9-11).
          Dar pe când în interpretarea realităților Vechiului Testament cu privire la oera de răscumpărare a lui Isus Hristos scrisorile de câpetenie ale lui Paul pun în centrul problemei legea veche și orânduirea morală, cu rolul lor în istoria mântuirii și comportării religioase a omului, autorul scrisorii către Evrei ia ca punct de plecare al gândirii cultul și preoția, prefigurări ale lui Isus Hristos Mântuitorul.
          Scrisoarea către Evrei avea ca scop îmbărbătarea și reînvigorarea unei comunități creștine din trecut. Dar neprețuita comoară de învățătură ce o cuprinde nu a fost atinsă de uzura vremii. Cititorul de azi, ca și cel de odinioară, are putința să-și afle în ea tăria și sprijinul sufletesc, prin cunoașterea profundă și înțelegerea rolului unic pe care Isus Hristos îl are în mântuirea omenirii.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact