Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

I. Zilnic

4. Sfânta Cuminecare

"Bun este Domnul, gustați și vedeți; că odinioară pentru noi, precum suntem noi făcându-se și odată pe sine însuși Părintelui său jertfă aducându-se, pururea se junghie, sfințind pe cei ce se împărtășesc".

 

A. Rugăciuni înainte de sfânta cuminecare

"Veniți la mine..."

Iată vin...

plin de încredere în bunătatea și mila ta nemărginită, vin, Doamne, la tine, ca un bolnav la tămăduitorul său, ca un flămând și însetat la izvorul vieții, ca un sărac și nevoiaș la regele cerului, ca un servitor la stăpânul său, ca o făptură la creatorul său, ca un întristat la mângăetorul său milos. Vin, la tine, Doamne, să-mi vindeci suferința, să-mi speli necurăția, să-mi luminezi orbia, să-mi îmbogățești sărăcia, să-mi sfințești sufletul, să-mi îndumnezeiești viața și să mă unești cu tine. De aceea cu credință, cu umilință și cu stăruință cer: "O, Doamne, vino în ajutorul meu, Stăpâne, grăbește de mă ajută."

 

Dar nu sunt vrednic

să vii la mine, căci în păcate de atâtea ori am petrecut. Însă cunoscând nemărginita-ți bunătate, mă încred în tine cel ce nu ești răsplată celor vrednici - să te primească nici îngerii nu-s vrednici, - ci leac celor bolnavi și pâine de viață pentru cei dornici de adevărată îndreptare. Dă-mi deci curajul să te știu apăra cu tăria eroică a lui Tarcisiu, martirul euharistic, și fă-mă să te iubesc cum n-am iubit pe nimeni, să te iubesc cum nu te-a iubit încă nimeni. Și de aceea

 

Curățește

Doamne, întinăciunea sufletului și a trupului meu și dă-mi Hristoase, picături de lacrimi, care să spele întinăciunea inimii mele, dă-mi focul iubirii tale, care să ardă spinii patimilor mele; dă-mi puterea ta care să alunge de la mine, duhul înșelăciunii, lăcomiei, mincinii, necurăției, ce se lucrează după îndemnul diavolului, și,

 

Iartă mie

păcătosului și nevrednicului tău rob, păcatele, smintelele și alunecările mele, câte ți-am greșit din tinerețele mele, până în ziua și ora aceasta, fie cu știința și neștiința, fie cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu sfatul, cu gândul și cu toate simțirile mele și învrednicește-mă, fără osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele și nemuritoarele și de viață făcătoarele tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințirea, luminarea, întărirea, vindecarea sufletului și spre ștergerea gândurilor rele, care vin de la duhurile cele întunecate și necurate.

 

Și întărește-mi credința:

Cred, Doamne și mărturisesc, că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel(-a) dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși preacurat Trupul tău și însuși preacinstit Sângele tău. Deci mă rog ție: miluește-mă, și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința; și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă: că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare-ți voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomenește-mă Doamne, întru împărăția ta.

Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtășirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului. Amin.

 

Căci, tare doresc

să mă unesc cu tine, o Doamne Dumnezeul meu, iubirea mea, tot binele meu și fericirea mea nesfârșită. Aș vrea să te primesc cu dorința cea mai arzătoare și cu respectul cel mai adânc, pe care l-a avut vreodată un sfânt aici pe pământ. Cu acea dorință, acel respect, acea laudă și cinste, cu acea mulțumire, vrednicie și dragoste, cu acea credință, nădejde și curăție a inimii, cu care te-a primit și te-a dorit prea sfânta Fecioară Maria, când a răspuns cu smerenie și evlavie îngerului, care i-a adus vestea cea bună despre misterul întrupării, zicând: "Iată servitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău". Căci precum dorește cerbul izvoarele apelor, doresc eu

 

Să vii Isuse în inima mea

cu toate darurile tale și să fii hrana sufletului meu. Vino Isuse, și umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viață trupului tău, și cu cinstit sângele tău îndulcește sufletul meu de amărăciunea, cu care potrivnicul m-a adăpat. Vino Doamne, în sărmana mea inimă, adeseori abătută, chinuită și învinsă de uneltirile dușmane. Sfințește-o prin venirea ta și păzește-mi curată floarea tinereții, ca să am parte de vederea Dumnezeirii tale. Vino, și te coboară în pieptul meu, care este biserica, altarul și chivotul preacuratului tău trup și preacinstitului tău sânge. Vino, și voi împodobi acest altar cu florile credinței, ascultării, evlaviei, bunătății, umilinței și cu crinul curăției. Vino dar Isuse în inima mea și rămâi la mine totdeauna, căci bine-mi este mie a te îmbrățișa pe tine, Dumnezeul meu, și a pune în tine nădejdea mântuirii mele.

 

B. Rugăciuni după sfânta cuminecare

"Eu am venit, ca viață să aibă, și din belșug să aibă".

Ai venit...

ca viață să am și mai multă să am, de aceea la loc de pășune m-ai așezat și la apa odihnei m-ai hrănit; gătit-ai masă înaintea mea, uns-ai cu unt-de-lemn capul meu, și m-ai povățuit în casa Domnului, unde voi putea locui întru lungime de zile. Da, eu sunt în casa ta, și tu ești în inima mea. Ai venit Isuse, tu care ești cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înțelepciune, viață, sfințire, putere, lumină, bunătate, curăție, frumusețe. Ai venit cu toată strălucirea ta, în casa întunecoasă a inimii mele. De aceea aș vrea să am glasul tuturor îngerilor și sfinților, să te pot preamări cu vrednicie pe tine, Domnul și Mântuitorul meu. Ai venit

 

Să te ador și să te laud

împreună cu toată ceata fericiților din cer, cu ceata creștinilor buni de pe pământ și cu toate sufletele din purgator. Te ador Isuse, în pieptul meu, în toate chivoturile și mai ales acolo, unde, afară de preoți, nici un suflet nu te primește, unde nici o mână nu împodobește biserica ta, unde nici un ochi nu te caută și unde nici o inimă nu te dorește. Te ador și te laud, căci tu singur ești sfânt, tu singur ești mare, tu singur ești Domn. Umple Doamne, gura mea de lauda ta, ca să laud mărirea ta, că mai învrednicit a mă împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu preafericitele, și de viață făcătoarele tale Taine. Ajută-mă

 

Să-ți mulțumesc

Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai respins pe mine păcătosul, ci m-ai învrednicit a fi părtaș sfintelor tale. Mulțumescu-ți, că pe mine nevrednicul m-ai învrednicit a mă împărtăși cu preacuratele și cereștile tale daruri. Primește ca mulțumire toate rugăciunile preacuratei tale Mame Maria și cele ale îngerilor și sfinților. Primește Doamne, mulțumirile ce ți-s-au adus până azi pe pământ, în toate sfintele liturghii și cuminecări. În sfârșit, primește toată ființa mea ca mulțumire, împreună cu tot ce am și sunt. Viața mea toată să nu fie decât o rugăciune de mulțumire. Dă-mi putere

 

Să mă jertfesc

ție, Domnului meu și Dumnezeului meu; ție îți jertfesc mintea și voința, inima și sufletul și ființa mea întreagă. Domnește peste ele ca un rege atotputernic. Ție-ți jertfesc toate gândurile, vorbele și faptele mele. Și, ca semn al acestei jertfe, vreau să iert orice supărare și orice nedreptate ce mi s-a făcut din partea oricui, și să mă rog pentru toți membrii Bisericii. Iar dacă inima mea s-ar revolta contra acelora, care mă vorbesc de rău, sau îmi fac nedreptate, fă, să aud rugăciunea ta de pe cruce: "Părinte, iartă-i că nu știu ce fac". Și ca să pot ierta din inimă, te rog Isuse,

 

Să-mi slăbești patimile și să-mi înmulțești harul

Doamne, Isuse Hristoase, curăță sufletul meu de orice pată, și păstrază-i neprihănită haina harului sfințitor; fă, ca prin împărtășirea cu sfintele taine, să mă înstrăinez de patimi, să am adăugarea darului și desăvârșirea virtuții (cutare). Tu cunoști slăbiciunea și nestatornicia mea. Sprijinește-mă cu brațul tău cel puternic, să nu cad; călăuzește pașii mei cu lumină strălucitoare, să nu rătăcesc; apără-mă, ca să nu mă învingă dușmanul; ajută-mă, să țin credința ce ți-am jurat-o: credința până la moarte. Dă-mi harul

 

Să-mi sfințești

trupul și sufletul, mintea și inima, și întreg să mă înnoești și să înrădăcinezi frica ta întru mădularele mele, și sfințirea ta să o faci neștearsă din mine, ca, avându-te locuitor în inima mea, să-mi aduc aminte totdeauna de harul tău, și să nu mai viez mie, ci ție, Stăpânului și Făcătorului meu de bine, și astfel

 

Să vin în împărăția ta.

Trupul tău cel sfânt, Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viată veșnică și scump sângele tău, spre iertarea păcatelor. Fie mie Euharistia aceasta, spre bucurie, sănătate și veselie; și la înfricoșata a doua venire a ta, învrednicește-mă a sta de-a dreapta gloriei tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicei tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin.

 

Iată-mă

o bune și preadulce Isuse, că mă prostern în genunchi înaintea feței tale, și te rog cu cea mai mare căldură a sufletului, să binevoiești a întipări în inima mea simțăminte vii de credință, nădejde și dragoste, o adevărată pocăință de păcatele mele și o puternică voință de a mă îndrepta; acum, când cu o mare mișcare și durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale tale, având înaintea ochilor ceea ce profetul David a zis despre tine, o bune Isuse: Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat-au toate oasele mele (Ps.21,17-18). (Indulgență, dacă se recită înaintea unui crucifix sau a unei iconițe a Răstignitului. Plenară după cuminecare).
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact