Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

III. Lunar: Prima Vineri din lună

4. Binecuvântarea euharistică

Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule (de 3 ori)... Mărire Tatălui... și acum... Preasfântă Treime... Doamne îndură-te spre noi (De 3 ori) ... Mărire Tatălui ... și acum ... Tatăl nostru...

Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: (cântă pe glas 8): Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Noi: (cântăm pe vers 8): Bine ești cuvântat Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce dintru înălțime te-ai pogorât și pentru noi te-ai jertfit; și dorind a petrece pururea cu noi, în Taina iubirii, pâine de viață pentru noi te-ai făcut. Mântuește-ne pe noi robii tăi, cei ce cu lacrimi cădem la tine și strigăm: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, îndură-te spre noi.

Preotul: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne ție auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce sub vălul acestei minunate Taine în mijlocul nostru în chip nevăzut de față ești, caută cu blândețe și milă spre poporul tău, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, adu-ți aminte și de mireasa Inimii tale, Biserica ta. Păzește-o în pace și unire, și o apără de toate uneltirile vrăjmașe, și adună la sânul ei toate neamurile pământului, ca să fie cât mai curând o turmă și un păstor, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, mai Marele Păstorilor, aduți aminte de Preafericitul Părinte Papa..., de Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru..., de (Înalt-)Preasfințitul (Arhi-)Episcopul nostru... de toată ceata preoțească și călugărească, de toți frații noștrii dreptcredincioși, rugăm-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Împărate al cerurilor, aduți aminte de Guvernanții noștri... și grăiește în inima lor cele bune pentru Biserica ta și pentru poporul tău, ca întru liniștea lor viață pașnică și fără tulburare să viețuim, întru toată frica lui Dumnezeu și curăția, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Mântuitorul nostru, aduți aminte de tot sufletul creștinesc cel necăjit și obosit, căruia îi trebuiește îndurare și ajutorul tău; căsătoriile în pace și întru unire le păzește, pe copii îi crește, tinerețele le îndreptează, bătrânețele le întărește, pe cei slabi de inimă îi mângăie, cu cei ce călătoresc împreună călătorește, văduvelor le ajută, pe orfani îi apără, pe cei bolnavi îi vindecă, și-ți adu aminte de toți cei ce sunt în robie amară și în orice asupreală, necaz și împresurare, și de toți cei ce ne iubesc și de cei ne urăsc pe noi și de toți cei ce ne fac bine; aduți aminte și de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânșii și de tot poporul tău: rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Dumnezeule al sufletelor și al trupurilor, adu-ți aminte și de părinții și frații noștri și de toți drept credincioșii cei mai înainte adormiți, și-i odihnește unde strălucește lumina feței tale, rugămu-ne ție auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Dumnezeul nostru cel milostiv, caută cu îndurare și la noi păcătoșii și nevrednicii robii tăi, care cu umilință stăm înaintea ta. Primește închinarea noastră și simțurile noastre de credință vie, nădejde și dragoste nefățarnică, ce le aducem ție dintru adâncul inimii noastre. Luminează mintea mea cu lumina conștiinței tale și ne povățuiește în calea poruncilor tale. Păzește orașul (satul) acesta și toate orașele și satele și țara de orice boală molipsitoare, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Isuse, Mântuitorule bune, auzi-ne pe noi, și trimite poporului tău Binecuvântarea ta, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început al tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Plecând genunchi, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: O, preamilostive Isuse, izvor nesecat al iubirii, Tatăl îndurărilor și Dumnezeule a toată mângăierea, atât de vrednic de iubire și atât de puțin iubit: Iată noi cu umilință cădem astăzi înaintea ta și oferim sfintei și dumnezeieștei tale Inimi celei străpunse de suliță și mistuită de focul iubirii: mărire, cinste și închinare. Dorim să ispășim toate vătămările și necuviințele, câte ți se aduc în această Preasfântă Taină a Iubirii din partea noastră, și din partea tuturor oamenilor. Cu rugăciunile noastre vrem să aducem o mică mângăiere dumnezeieștei tale Inimi pentru atâta nerecunoștință a celor pe care Tu i-ai iubit. Ne-am hotărât cu tot dinadinsul să nu te mai întristăm cu păcatele și greșelile noastre. Ci Tu, preamilostive Isuse, cu iubirea ta ajută-ne și ne dă putere să biruim toate piedicile răului și să rămânem statornici în cele bune până în sfârșit. Fă, o preabunule Isuse, ca numele noastre să fie de-a pururi scrise în Inima ta dumnezeiască. Dă-ne să aflăm acolo scăpare în orice clipă a vieții noastre, tărie în încercările vieții, ajutor în vreme de ispită, lumină și sfat în lupta sufletească, adâncă pace în ceasul morții, iar după moarte bucurie nesfârșită, împreună cu tine în vecii cecilor.

(Se mai poate rosti lângă această rugăciune și alta ocazională, cerută de nevoile instituției, ori de împortanța deosebită a momentului).

Noi: Amin.

Preotul: (cântă) Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Noi: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Ceata cerească te laudă pe tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta.

Noi: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Cetatea cerească te laudă pe tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta.

Noi: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Ceata Sfinților îngeri și Arhangheli cu toate puterile cerești te laudă pe tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta.

Noi: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit; și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Noi: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Preotul: Milostive și îndelung răbdătorule și mult îndurate Doamne, trimite mila ta peste poporul tău.

Noi: (pe glas 4 după melodia Sfânt, Sfânt) Ieșiți neamuri, veniți popoare și vedeți astăzi pe împăratul măririi în Sion. Însuși vine cu putere, căruia strigă Heruvimii neîncetat: Osana, Osana, Osana! Cu ei împreună și noi ție Biruitorului morții cântăm: Osana, Osana, Osana celui dintru înălțime!

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează (+) moștenirea ta.

Noi: Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm, ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Preasfântă Treime, Putere de o ființă, împărăție nedespărțită, ceea ce ești pricina tuturor bunătăților, binevoiește și pentru noi păcătoșii; luminează mintea noastră, ca totdeauna să te preamărim, să te lăudăm, să ne închinăm ție și să zicem: Unul Sfânt, Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Noi: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac.

Preotul: Mărire ție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție!

Noi: Mărire Tatălui... și acum... Doamne îndură-te (De 3 ori). Întru numele Domnului Părinte binecuvintează.

Preotul: Cel ce întru nemărginita iubirea Sa de oameni bine a voit a se coborî și a petrece cu noi în Taina iubirii, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Mamei Sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiească și să ne mântuiească pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Noi: Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact