Luni, 28 noiembrie 2011  
S Stefan cel Nou, c (+ 764). S Irinarh, m (+ sec I...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

CÂNTĂRI LA SFÂNTA LITURGHIE

1. DUPĂ FERICIRI

La Vers I: Pe Mama Ta, Ți-o aduce în rugăciune poporul Tău, Cristoase. Pentru rugăciunile ei, dă-ne nouă îndurările Tale, ca să Te mărim pe Tine, Cel ce ne-ai răsărit nouă din mormânt.

La Vers II: Bucură-te, scaun în chip de foc; bucură-te, Mireasă nenuntită; bucură-te, Fecioară, care pe Dumnezeu oamenilor L-ai născut.

La Vers III: Bucură-te, ușa lui Dumnezeu prin care a trecut întrupându-Se Făcătorul, sigilată păzindu-te; bucură-te, nor ușor care L-a purtat pe Cristos, ploaia cea dumnezeiască; bucură-te, scară și scaun ceresc; bucură-te, munte cinstit și neatins.

La Vers IV: Pe Mama Ta, Cristoase, care mai presus de fire cu trup Te-a născut, și fecioară cu adevărat și după naștere a rămas, pe aceasta o aducem în rugăciune, Stăpâne mult îndurător; dăruiește iertare de greșeli celor ce Te roagă totdeauna: adu-Ți aminte și de noi întru Împărăția Ta.

La Vers V: Bucură-te, Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită și ușă neumblată, bucură-te, scaun nears și în chip de foc; bucură-te, Mama lui Emanuel, Cristos Dumnezeul nostru.

La Vers VI: Ceea ce negrăit L-ai conceput și L-ai născut pe Făcătorul Tău, Fecioară, mântuiește-i pe cei ce te măresc.

La Vers VII: L-ai născut pe Fiul și Cuvântul Tatălui cu trup pe pământ, precum Însuși a voit, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceasta, Fecioară Mamă, cei îndumnezeiți prin tine îți strigăm: bucură-te, speranța creștinilor.

La Vers VIII: Bucură-te, locuința lui Dumnezeu cea desfătată, bucură-te, scrin al legii noi, bucură-te, vas de aur, din care s-a dat tuturor mana cea cerească.

2. TROPARELE ȘI CONDACELE ÎNVIERII (DUMINICILOR)

Vers I

Tropar: Piatra fiind sigilată de iudei și ostașii păzind Trupul Tău preacurat, ai înviat a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigă către Tine, Dătătorule de viață: Mărire învierii Tale, Cristoase, mărire Împărăției Tale, mărire rânduielii Tale, unule iubitor de oameni.

Condac: Ai înviat din mormânt, în mărire, ca un Dumnezeu, și lumea împreună cu Tine ai înviat-o; firea omenească Te laudă ca pe un Dumnezeu, moartea a pierit și Adam tresaltă, Doamne, și Eva, acum dezlegată fiind de legături, se bucură strigând: Tu ești, Cristoase, Cel ce dai tuturor învierea.

Vers II

Tropar: Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce ești viața cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii Tale; și când i-ai înviat pe cei morți din cele dedesupt, toate puterile cerești au strigat: Dătătorule de viață, Cristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Condac: Ai înviat din mormânt, Mântuitorule atotputernic, și iadul văzând minunea s-a înspăimântat, morții s-au sculat, făptura privind se bucură de Tine și Adam împreună se veselește, și lumea, Mântuitorul meu, Te laudă pururea.

Vers III

Tropar: Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul; călcat-a cu moartea pe moarte, începătorul învierii morților S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit și a dat lumii mila cea mare.

Condac: Ai înviat azi din mormânt, Milostive, și pe noi din porțile morții ne-ai scos; astăzi Adam tresaltă și se bucură Eva și, împreună cu Profeții și Patriarhii, laudă neîncetat puterea dumnezeiască a stăpânirii Tale.

Vers IV

Tropar: Predicarea învierii cea luminată, înțelegând-o de la Înger Învățăcelele Domnului și lepădând neascultarea strămoșilor, Apostolilor lăudându-se au zis: biruitu-s-a moartea, înviat-a Cristos Dumnezeu, dăruind lumii mila cea mare.

Condac: Mântuitorul și Răscumpărătorul meu din mormânt, ca un Dumnezeu, i-a înviat din legături pe pământeni; porțile iadului le-a zdrobit și, ca un Stăpân, a înviat a treia zi.

Vers V

Tropar: Pe Cuvântul Cel ce este împreună cu Tatăl și cu Spiritul fără început, Care din Fecioară S-a născut pentru mântuirea noastră, să-L lăudăm, credincioșii, și Lui să ne închinăm; că a binevoit cu Trupul să Se înalțe pe cruce și moarte a răbda și pe cei morți i-a ridicat în mărită învierea Sa.

Condac: În iad, Mântuitorul meu, Te-ai coborât și porțile sfărâmându-le ca un Atotputernic, pe cei morți, ca un Ziditor, împreună cu Tine i-ai înviat, acul morții, Cristoase, l-ai frânt și pe Adam din blestem l-ai dezlegat, iubitorule de oameni. Pentru aceasta strigăm către Tine: mântuiește-ne pe noi, Doamne.

Vers VI

Tropar: Puterile îngerești la mormântul Tău și ostașii au încremenit; și sta Maria la mormânt, căutând Trupul Tău preacurat. Prădat-ai iadul, nefiind biruit de el; întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viață. Cel ce ai înviat din morți, Doamne, mărire Ție.

Condac: Cu mâna cea începătoare de viață, pe toți cei morți din adâncurile întunecoase înviindu-i, dătătorul de viață, Cristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului omenesc; că este Mântuitorul tuturor, înviere și viață și Dumnezeu a toate.

Vers VII

Tropar: Stricat-ai cu crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea Purtătoarelor de mir o ai schimbat și Apostolilor Tăi să vestească le-ai poruncit, că ai înviat, Cristoase Dumnezeule, dăruind lumii mila cea mare.

Condac: Nu va mai putea împărăția morții să-i țină legați pe oameni, că Cristos S-a coborât, sfărâmând și stricând puterile ei; legat este iadul, profeții cu un glas se bucură zicând celor ce erau în credință: a sosit Mântuitorul, ieșiți, credincioșilor, la înviere.

Vers VIII

Tropar: Din înălțime Te-ai coborât, Milostive, și înmormântare ai luat de trei zile, ca să ne scapi pe noi din patimi. Cel ce ești viața și învierea noastră, Doamne, mărire Ție.

Condac: Înviind din mormânt, pe cei morți i-ai ridicat și pe Adam l-ai înviat; Eva tresaltă de învierea Ta și marginile lumii prăznuiesc scularea Ta din morți, Multmilostive.

3. ÎN LOC DE SFINTE DUMNEZEULE

a) La sărbătorile împărătești (Nașterea Domnului, Botezul Domnului, Sâmbăta Floriilor, Sâmbăta Paștilor, Învierea Domnului, Înălțarea, Rusaliile) se cântă:

Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați îmbrăcat. Aliluia.

b) La Sărbătorile Crucii (Înălțarea Sfintei Cruci, 14-21 septembrie; Duminica III din Postul Paștilor și peste săptămână):

Crucii Tale ne închinăm, Cristoase, și sfântă învierea Ta o lăudăm și o mărim.

4. ÎN LOC DE NOI, CARE PE HERUVIMI:

a) În Joia Mare: Cinei Tale celei de Taină

b) În Sâmbăta Mare: Să tacă tot trupul omenesc și cu frică și cutremur să stea și nimic pământesc să nu gândească întru sine, că Împăratul împăraților și Domnul domnilor voiește să fie înjunghiat și să se dea spre mâncare credincioșilor; și merg înaintea lui cetele Arhanghelilor, cu toată Căpetenia și Puterea, Heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimii cei cu câte șase aripi acoperindu-și fețele și cântând cântarea: Aliluia, aliluia, aliluia.

5. ÎN LOC DE CUVINE-SE CU ADEVĂRAT

Vezi sărbătorile Mineiului, Triodului și Pentecostarului.

La Liturghia Sfântului Vasile:

De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura, adunarea Îngerească și neamul omenesc: ceea ce ești Biserică sfințită și Rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat și prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Din sânul tău tron Și-a făcut și pântecele tău mai cuprinzător decât cerurile l-a întocmit. De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura ta: mărire ție.

(În Joia Mare și Sâmbăta Mare, la Liturghia Sf. Vasile.)

6. ÎN LOC DE ȘI PE TOȚI ȘI PE TOATE, LA LITURGHIA SFÂNTULUI VASILE:

Pe arătătorul celor cerești, pe sfetnicul Domnului Cristos, pe luminătorul cel luminat, cel din Cesareea Capadochiei, pe marele Vasile cu toții să-l lăudăm.

7. ANTIFOANELE, TROPARELE ȘI CONDACELE SĂRBĂTORILOR MINEIULUI

(Notă: După fiecare stih numerotat și Mărire-- și acum--, se repetă Antifonul tipărit cu litere îngroșate)

La 8 septembrie: Nașterea Preacuratei

Antifonul I. Vers 2.

1. Adu-Ți aminte, Doamne, de David și de toată blândețea lui.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

2. Iată, am auzit despre ea în Efrata; am aflat-o în câmpiile lui Iaar.

3. Minuni se vestesc despre tine, cetatea lui Dumnezeu.

4. Dumnezeu este în mijlocul ei și nu se va clătina.

Mărire-- și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Domnul i-a făcut lui David promisiune tare și o va ține.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Fiu din neamul tău voi pune pe tronul tău.

3. Acolo voi înălța lui David putere. Sfeșnic voi pregăti Unsului Meu.

4. Că a ales Domnul Sionul. Pentru Sine locuință l-a dorit.

Mărire-- Și acum

Unule născut Fiule--

Antifonul III. Vers 4.

(De aici încolo, cifrele de după Tropar și Condac semnifică versul (glasul) melodic: 1, 2, 3-- etc.)

1. Aicea voi locui: că pe ea am ales-o.

Tropar 4: Nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit în toată lumea; că prin tine a răsărit Soarele dreptății, Cristos Dumnezeul nostru; și dezlegând blestemul, a dat binecuvântarea; și omorând moartea, ne-a dăruit nouă viața cea veșnică.

2. Sfânt este Sanctuarul celui Preaînalt.

3. Sfântă este Biserica Ta; ne vom sătura de bunătățile casei Tale.

La Intrarea mică

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu-- (vezi Antifonul III, mai sus).

Condac 4: Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, și Adam și Eva din stricăciunea morții s-au eliberat, Preacurată, prin nașterea ta cea sfântă. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, de vina greșelilor mântuindu-se, când îți strigă: stearpa o naște pe Născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește suflete al meu pe aceea ce s-a născut din stearpă, pe Mama Fecioară.

Străin lucru este mamelor fecioria, străină și fecioarelor nașterea de fii; întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au împlinit. Pentru aceasta, toate semințiile pământului neîncetat te fericim.

La 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci

Antifonul I. Vers 1.

1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?

Pentru rugăciunile Născătoarei--.

2. Departe ești de rugăciunile mele, de cuvintele chemării mele.

3. Dumnezeul meu, ziua strig și nu mă auzi.

4. Iară Tu locuiești în Sanctuar, Tu, lauda lui Israel.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Până când, Doamne, Îți întorci fața de la noi?

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce cu Trupul Te-i răstignit, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Adu-Ți aminte de adunarea Ta, pe care ai întemeiat-o demult.

3. În muntele Sion, unde ai locuit.

4. Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, e din veci. El lucrează mântuire în pământul acesta.

Mărire--, Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Domnul împărățește; tremură popoarele.

Tropar 1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; învingere Bisericii Tale asupra vrăjmașilor dăruiește-i și cu crucea Ta păzește-l pe poporul Tău.

2. Mare este Domnul în Sion, înălțat peste toate popoarele.

3. Să laude Numele Tău că înfricoșător și sfânt este.

La Intrarea mică

Înălțați-L pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce cu Trupul Te-ai răstignit; pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău--

Condac 4: Cel ce de bună voie Te-ai înălțat pe Cruce, poporului cel nou, cu Numele Tău numit, dăruiește-i îndurările Tale, Cristoase Dumnezeule; veselește cu puterea Ta pe mai marii noștri pământești și ajută-i să apere țara de dușmani și să o țină în pace.

În loc de Sfinte Dumnezeule, se cântă: Crucii Tale ne închinăm, Cristoase, și sfântă învierea Ta o lăudăm și o mărim.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește suflete al meu, Crucea Domnului cea preacinstită.

Rai de taină ești, Născătoare de Dumnezeu, care L-ai odrăslit nelucrat pe Cristos; prin Care lemnul Crucii în pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum, Crucea înălțată fiind, închinându-ne ei, pe tine te mărim.

La 26 octombrie: Sfântul Dumitru

Tropar 3: Mare apărător te-a aflat lumea în primejdii, purtătorule de lupte, pe tine cel ce i-ai biruit pe păgâni. Deci, precum ai înfrânt mândria lui Lie și la luptă îndrăzneț l-ai făcut pe Nestor, așa, Sfinte Dumitre, roagă-L pe Cristos Dumnezeu să ne dăruiască mila cea mare.

Condac 2: Cu vărsarea sângelui tău, Dumitre, Biserica a împurpurat-o Dumnezeu, Cel ce ți-a dat tărie nebiruită și cetatea sa nevătămată o păzește; că tu ești întărirea ei.

La 8 noiembrie Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel.

Tropar 4: Căpetenii ale oștirilor -- .

Condac 1: Căpetenii ale lui Dumnezeu--

La 21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Preacuratei

Antifonul I. Vers 2.

1. Mare este Domnul și vrednic de toată lauda: în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Lui cel sfânt.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Minuni se vestesc despre tine, cetatea lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu în turnurile ei S-a arătat puternic.

4. Precum am auzit, așa am și văzut: în cetatea Domnului Puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Sfânt a făcut cel Preaînalt Sanctuarul Său.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Putere și strălucire este în Sfântul Său lăcaș.

3. Aceasta este poarta Domnului: drepții vor intra printr-însa.

4. Sfântă e Biserica Ta: minunată în dreptate.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 4.

1. Fruntașii poporului se roagă înaintea Ta.

Tropar 4: Astăzi este începutul bunăvoinței lui Dumnezeu și înainte vestirea mântuirii oamenilor; în Biserica lui Dumnezeu luminat se arată Fecioara și pe Cristos tuturor mai înainte-L vestește. Acesteia și noi, cu glas mare, să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

2. În toată gloria intră fiica Împăratului.

3. În urma ei alai de fecioare Ți se aduce..

La Intrarea mică

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Astăzi este începutul bunăvoinței-- (vezi mai sus)

Condac 4: Biserica preacurată a Mântuitorului, locuința cea de mare preț și Fecioara, visteria cea sfințită a măririi lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând harul dumnezeiescului Spirit; pe aceasta Îngerul lui Dumnezeu o laudă: acesta este Sanctuarul cel ceresc.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Îngerii, văzând intrarea Preacuratei, s-au mirat cum Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor.

Ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nicidecum să nu se atingă mâna necredincioșilor; iar buzele credincioșilor, fără încetare cântând cu bucurie versul Îngerului, să strige Născătoarei de Dumnezeu: cu adevărat mai presus de toate ești, Fecioară curată.

La 6 decembrie: Sfântul Nicolae

Tropar 4: Luminător al credinței și chip al blândeței, învățător al înfrânării te-a arătat turmei tale adevărul faptelor; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarh Nicolae, roagă-L pe Cristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condac 3: În Mira, Sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Cristos, cuvioase, împlinind-o, ți-ai pus sufletul pentru poporul tău și i-ai mântuit pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta ai fost sfințit ca mare cunoscător al tainelor harului lui Dumnezeu.

La 25 decembrie: Nașterea Domnului

Antifonul I. Vers 2.

1. Pe Domnul Îl voi preamări din toată inima, spune-voi toate minunile Sale.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. În sfatul celor drepți și în adunare.

3. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei care le iubesc.

4. Măreție și strălucire în lucrarea Lui; iar dreptatea Lui rămâne în veci.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Fericit este bărbatul care se teme de Domnul: în poruncile Lui își află desfătarea.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Puternici vor fi pe pământ urmașii lui.

3. Belșug și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veci.

4. Celor drepți în întuneric le-a răsărit lumina.

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 4.

1. Zis-a Domnul Domnului meu: șezi de-a dreapta mea, până ce-i voi pune pe dușmanii Tăi așternut înaintea picioarelor Tale.

Tropar 4: Nașterea Ta, Cristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței; că, întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să Ți se închine Ție, Soarele dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, mărire Ție.

2. Sceptrul puterii Ți-l va rimite Ție Domnul din Sion.

3. Cu Tine este puterea din ziua nașterii Tale; în strălucirea sfințeniei.

La Intrarea mică

Din trup mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratu-S-a Domnul și nu-I va părea rău: Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Nașterea Ta, Cristoase Dumnezeul nostru--

Condac 3: Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fire Îl naște și pământul Celui neapropiat peșteră-i aduce. Îngerii cu păstorii preamăresc și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeul cel mai înainte de veci.

În loc de Sfinte Dumnezeule, se cântă: Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați îmbrăcat. Aliluia.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește sufletul meu pe Cel ce din Fecioară în peșteră S-a născut, Cristos Împăratul.

Taină străină văd și minunată: cer fiind peștera, scaunul de Heruvimi Fecioara, ieslea lăcaș, în care S-a culcat Cel neîncăput, Cristos Dumnezeu pe Care prin cântări Îl mărim.

La 1 ianuarie: Tăierea împrejur și amintirea Sfântului nostru Părinte Vasile cel Mare

Antifonul I. Vers 2.

1. Lăudați-L pe Domnul, tot pământul.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Cântați măreția Numelui Lui.

3. Spuneți toate minunile Lui.

4. Ziceți lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoșătoare lucrările Tale.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce în Trup Te-ai tăiat împrejur; pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Cântați lui Dumnezeu, cântați Numele Lui.

3. Din Sion a strălucit frumusețea Lui.

4. Dumnezeul nostru în cer și pe pământ, toate câte a voit le-a făcut.

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Îndurările Tale, Doamne, în veac le voi cânta.

Tropar 1: Fire omenească fără schimbare ai luat, Dumnezeu fiind, după ființă, multmilostive Doamne; și Legea împlinind-o, de bunăvoie tăiere împrejur în Trup primești, ca să înceteze întunericul și să ridici vălul patimilor noastre. Mărire bunătății Tale, mărire milostivirii Tale, mărire negrăitei Tale coborâri la noi, Cuvinte.

2. Vesti-voi adevărul Tău cu gura mea.

3. Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea.

La Intrarea mică

Veniți să ne închinăm-- Mântuiește-ne pe noi-- Cel ce în Trup Te-ai tăiat împrejur--

Troparul sărbătorii: Fire omenească fără schimbare-- (vezi mai sus)

Troparul Sfântului, 1: În tot pământul a ieșit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviință ai învățat, firea lucrurilor ai limpezit-o, obiceiurile oamenilor le-ai înfrumusețat; Părinte cuvioase, împărătească preoție, roagă-L pe Cristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul sărbătorii, 3: Domnul tuturor tăiere împrejur rabdă și greșelile muritorilor ca un Bun le taie, mântuire dând astăzi lumii; în cele de sus se bucură și Ierarhul Ziditorului și purtătorul de lumină, dumnezeiescul cunoscător al lui Cristos, Vasile.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura, adunarea Îngerească și neamul omenesc: ceea ce ești Biserică sfințită și Rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat și prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Din sânul tău tron Și-a făcut și pântecele tău mai cuprinzător decât cerurile l-a întocmit. De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată făptura ta: mărire ție.

La 6 ianuarie. Botezul Domnului

Antifonul I. Vers 1.

1. Când Israel a ieșit din Egipt, casa lui Iacob din neam străin.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Iudeea s-a făcut Sanctuarul Lui.

3. Marea văzându-L a fugit; Iordanul s-a întors înapoi.

4. Ce ai, mare, că ai fugit? Și tu, Iordanule, că te-ai întors înapoi?

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Îl iubesc pe Domnul că a ascultat glasul rugăciunii mele.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai botezat în Iordan, de la Ioan, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Că a plecat urechea Sa spre mine, în ziua în care L-am chemat.

3. Durerile morții m-au împresurat; în lanțurile iadului am căzut.

4. Bun și drept e Domnul, Dumnezeul nostru este milostiv.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Mulțumiți Domnului că e bun; veșnică e mila Lui.

Tropar. Vers 1. În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui Te-a mărturisit, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Spiritul în chip de porumb a adeverit tăria cuvintelor. Cel ce Te-ai arătat, Cristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire Ție.

2. Spună casa lui Israel: veșnică e mila Lui.

3. Spună casa lui Aron: veșnică e mila Lui.

4. Spună toți cei ce se tem de Domnul: veșnică e mila Lui.

La Intrarea mică

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului; Dumnezeu este Domnul și ni S-a arătat nouă. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai botezat în Iordan de la Ioan, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 1: În Iordan botezându-Te--

Condac 4: Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a revărsat peste noi, cei ce în cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, lumina cea neapropiată.

În loc de Sfinte Dumnezeule: Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați îmbrăcat. Aliluia.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește sufletul meu pe Cel ce în Iordan de la Ioan a luat botezul.

Nu se pricepe nici o limbă să Te laude după vrednicie și se înfioară și mințile cerești care vor să-ți cânte, Născătoare de Dumnezeu; însă fiind bună, primește credința. Că știi iubirea noastră, cea de Dumnezeu insuflată, că tu creștinilor ești ajutor: pe tine te mărim.

La 30 ianuarie: Cei Trei Sfinți Ierarhi

Tropar 1: Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii în trei străluciri, pe cei ce cu razele dumnezeieștilor dogme luminează toată lumea, pe râurile curgătoare de miere ale înțelepciunii, pe cei ce cu revărsarea cunoașterii de Dumnezeu adapă toată făptura, pe Vasile cel Mare și pe Grigore Teologul, împreună cu vestitul Ioan, ce vorbește cu limbă de aur, toți cei îndrăgostiți de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că ei pururea se roagă Treimii pentru noi.

Condac 2: Pe sfinții vestitori și de Dumnezeu grăitori, culmea Învățătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit în desfătarea și odihna bunătății Tale: că ostenelile și moartea acelora le-ai primit mai mult decât toată arderea de tot, Cel ce singur îi preamărești pe Sfinții Tăi.

La 2 februarie: Întâmpinarea Domnului

Antifonul I. Vers 2.

1. Revarsă inima mea cuvânt ales.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Limba mea e condei de scriitor destoinic.

3. Har e revărsat pe buzele mele.

4. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Încinge-Ți sabia, Puternice.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce în brațele dreptului Simeon ai fost purtat, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Încordează-Ți arcul și împărățește.

3. Săgețile Tale, Puternice, sunt ascuțite: popoarele Ți se supun.

4. Sceptrul Împărăției Tale, sceptru al dreptății.

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Ascultă, Fecioară, și vezi și pleacă-ți urechea ta.

Tropar 1: Bucură-te, cea plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Cristos Dumnezeul nostru, luminându-i pe cei din întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drept, cel ce ai primit în brațe pe Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care ne-a dăruit nouă și învierea.

2. Fruntașii poporului se roagă înaintea Ta.

3. Aminti-voi Numele Tău din neam în neam.

La Intrarea mică

Cunoscută a făcut Dumnezeu mântuirea Sa înaintea neamurilor. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce în brațele dreptului Simeon ai fost purtat, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 1: Bucură-te cea plină de har--

Condac 1: Cel ce ai sfințit trupul Fecioarei cu nașterea Ta și mâinile lui Simeon le-ai binecuvântat, precum se cădea, ne-ai venit înainte și ne-ai mântuit, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta păzește-i în războaie pe credincioși și întărește-i pe conducătorii pe care i-ai iubit, unule iubitor de oameni.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Născătoare de Dumnezeu, speranța tuturor creștinilor, acoperă-i și păzește-i pe cei ce speră în tine.

În Lege, în Scriptură, un simbol vedem credincioșii: fiul cel întâi-născut e sfințit lui Dumnezeu. Deci pe Cuvântul Cel întâi-născut, pe Fiul Tatălui cel fără de început, pe cel întâi-născut din Mamă mai presus de fire, Îl mărim.

La 25 martie: Buna-Vestire

Antifonul I. Vers 2.

1. Dumnezeule, dăruiește poporului lumina judecății și dreptatea Ta.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Munții vor aduce fruct de pace poporului și dealurile dreptate.

3. Binevestiți în toate zilele mântuirea Dumnezeului nostru.

4. Domnul i-a făcut lui David promisiune tare și o va ține.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1.Ca ploaia pe iarbă se va coborî, ca apele ce adapă pământul.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce din Fecioară Te-ai întrupat, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Sfânt este Sanctuarul celui Preaînalt.

3. Dumnezeu a strălucit; Dumnezeul nostru vine și nu va tăcea.

4. Dreptatea va înflori în zilele Lui și belșug de pace.

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 4.

1. Fi-va Numele Lui binecuvântat în veci.

Tropar, 4. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei din veac: Fiul lui Dumnezeu fiu al Fecioarei Se face, iar Arhanghelul binevestește harul. Pentru aceasta, împreună cu el să strigăm Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine.

2. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, Care singur face minuni.

3. Binecuvântat este Numele Lui în veac și în veacul veacului.

La Intrarea mică

Binevestiți, în toate zilele, mântuirea Dumnezeului nostru Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce din Fecioară Te-ai întrupat, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Astăzi este începutul--

Condac 8: Ție, Doamnă apărătoare, mântuindu-ne din nevoi, pentru biruințe mulțumiri ți-aducem, Născătoare de Dumnezeu, noi servii tăi. Ci tu, ceea ce ai stăpânire nebiruită, scapă-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm: bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Binevestește, pământule, bucurie mare: lăudați, ceruri mărirea lui Dumnezeu.

Ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nicidecum să nu se atingă mâna necredincioșilor; iar buzele credincioșilor, fără încetare cântând cu bucurie versul Îngerului, să strige Născătoarei de Dumnezeu: cu adevărat mai presus de toate ești, Fecioară curată.

La 23 aprilie: Sfântul Mare Martir Gheorghe

Tropar 4: Sfinte Mare Martir Gheorghe, mântuitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor neputincioși doctor, împăraților apărător, purtătorule de biruință, roagă-L pe Cristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac 4: Lucrat fiind de Dumnezeu, lucrător preacinstit al evlaviei te-ai arătat, adunându-ți spicele virtuților; că, semănând cu lacrimi, seceri cu veselie; luptându-te până la sânge, pe Cristos L-ai câștigat și, cu rugăciunile tale, Sfinte, tuturor le aduci iertare de greșeli.

La 24 iunie: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Tropar 4: Profetule și Înaintemergătorule al venirii lui Cristos, nu ne pricepem să te lăudăm după cuviință, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea aceleia care te-a născut și amuțirea părintelui s-au dezlegat prin nașterea ta preamărită și întruparea Fiului lui Dumnezeu se binevestește.

Condac 3: Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe Înaintemergătorul lui Cristos îl naște și Acela este împlinirea tuturor Profeților; că, pe Cel ce Profeții înainte L-au vestit, pe Acela în Iordan punându-și mâna, s-a arătat profet, vestitor, și înaintemergător al Cuvântului lui Dumnezeu.

29 iunie: Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Tropar 4: Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Domnului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare îndurare.

Condac 2: Pe propovăduitorii cei neclintiți și de Dumnezeu vestitori, pe fruntea Învățăceilor Tăi, Doamne, i-ai primit în desfătarea bunătăților Tale și în odihnă; că chinurile și moartea acelora le-ai primit mai mult decât arderea de tot, Cel ce singur cunoști cele din inimă.

La 20 iulie: Sfântul Profet Ilie

Tropar 4: Cel ce a fost înger în trup, temeiul Profeților, al doilea înaintemergător al venirii lui Cristos, Ilie preamăritul, trimițând de sus lui Eliseu harul, bolile le alungă și pe leproși îi curățește; pentru aceasta și celor ce-l cinstesc le izvorăște vindecarea.

Condac 2: Profetule și înaintevăzătorule al mărețelor lucrări ale Dumnezeului nostru, Ilie cel cu nume mare, care cu cuvântul tău ai oprit norii vărsători de apă, roagă-L, pentru noi, pe unul iubitor de oameni.

La 6 August: Schimbarea la Față

Antifonul I. Vers 2.

1. Mare e Domnul și vrednic de multă laudă.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Tu întărești munții cu puterea Ta.

3. Cel ce Te îmbraci în lumină ca într-o haină.

4. Munții se vor bucura de fața Domnului.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Temeliile Lui în munții cei sfinți.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce în muntele Tabor la față Te-ai schimbat, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locuințele lui Iacob.

3. Minuni se vestesc despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

4. Despre Sion se va spune: om după om toți s-au născut într-însul..

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 7.

1. Îndurările Tale, Doamne, în veac le voi cânta.

Tropar, 6: Te-ai schimbat la față în munte, Cristoase Dumnezeule, arătând Învățăceilor Tăi gloria Ta, pe cât puteau cuprinde. Fă să ne strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea veșnică, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Dătătorule de lumină, mărire Ție.

2. Cerurile cântă minunile Tale, Doamne.

3. Fericit este poporul care Îți înalță cântare de biruință.

4. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și de Numele Tău se vor bucura neîncetat.

La Intrarea mică

Taborul și Ermonul de Numele Tău se vor bucura. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce în Muntele Tabor Te-ai schimbat la față, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 6: Te-ai schimat la față--

Condac 6: În munte Te-ai schimbat la față și învățăceii Tăi, pe cât au cuprins, au văzut gloria Ta, Cristoase Dumnezeule; ca, dacă Te vor vedea răstignit, să cunoască pătimirea Ta de bună voie și să vestească lumii că Tu ești cu adevărat strălucirea Tatălui.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește sufletul meu pe Domnul, Cel ce S-a schimbat la față în Muntele Tabor.

Nașterea ta fără stricăciune s-a arătat, Dumnezeu din sânul tău a luat trup pe pământ și împreună cu oamenii a locuit. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu toții te mărim.

La 15 August: Adormirea Preacuratei

Antifonul I. Vers 1.

1. Lăudați-L pe Domnul tot pământul.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Preamăriți-L pe Domnul, lăudați Numele Lui.

3. În cetatea Dumnezeului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru.

4. Sanctuarul Lui în Salem și locuința Lui în Sion.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locuințele lui Iacob.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Minuni se vestesc despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu a întemeiat-o pe veci.

4. Sfânt este Sanctuarul celui Preaînalt..

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Gata e inima mea, Dumnezeule, gata e inima mea.

Tropar 1: În naștere fecioria ai păzit-o, în adormire lumea nu ai părăsit-o, Născătoare de Dumnezeu; te-ai mutat la viață, fiind Mama vieții și, cu rugăciunile tale, mântuiești din moarte sufletele noastre.

2. Cum Îi voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat?

3. Paharul mântuirii voi lua și Numele Domnului voi chema.

La Intrarea mică

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 1: În naștere fecioaria ai păzit-o--

Condac 2: Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea în rugăciuni neadormită și speranța neschimbată a ocrotirii noastre, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Mama vieții la viață a mutat-o Cel ce a locuit în trupul ei cel pururea feciorelnic.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Toate neamurile te fericim pe tine, singura Născătoare de Dumnezeu.

Întru tine, Fecioară curată, se frâng orânduielile firii; că nașterea nu strică fecioria și moartea duce la viață; ceea ce ești, după naștere, fecioară și după moarte, vie, mântuiește pururea, Născătoare de Dumnezeu, moștenirea ta.

La 29 august: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Tropar 4: Pomenirea dreptului cu laudă, iar ție îți este de ajuns mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că te-ai arătat, într-adevăr, și decât profeții mai cinstit, că te-ai învrednicit a și boteza în Iordan pe Cel prorocit. De aceea, pentru adevăr luptând, cu bucurie L-ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Care S-a arătat în trup; pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare îndurare.

Condac, 5. Preamărita tăiere a Înaintemergătorului orânduială dumnezeiască a fost: ca și celor din iad să le vestească sosirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fărădelege; că nu viața cea vie a lui Dumnezeu a iubit-o, ci cea amăgitoare, trecătoare.

8. ANTIFOANELE, TROPARELE ȘI CONDACELE SĂRBĂTORILOR TRIODULUI

În Duminica Floriilor

Antifonul I. Vers 2.

1. Îl iubesc pe Domnul Care a ascultat glasul rugăciunii mele.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Durerile morții m-au împresurat; în lanțurile iadului am căzut.

3. În necaz și durere am ajuns și Numele Domnului L-am chemat.

4. Voi umbla înaintea Domnului, în pământul celor vii.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Încrederea am păstrat-o chiar când am zis: sunt atât de zdrobit.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai șezut pe mânzul asinei; pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Cum Îi voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat?

3. Paharul mântuirii îl voi lua și Numele Domnului voi chema.

4. Jurămintele făcute Domnului le voi împlini în fața întregului popor.

Mărire-- Și acum--

Unule născut--

Antifonul III. Vers 1.

1. Mulțumiți Domnului, că e bun; veșnică e mila Lui.

Tropar 1: Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție, Învingătorul morții Îți strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.

2. Spună casa lui Israel: veșnică e mila Lui.

3. Spună casa lui Aron: veșnică e mila Lui.

4. Spună toți cei ce se tem de Domnul: veșnică e mila Lui.

La Intrarea mică

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și ni s-a arătat nouă. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce șezi pe mânzul asinei; pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 1: Învierea tuturor--

Condac 6: Pe tron în cer și pe mânz pe pământ fiind purtat, Cristoase Dumnezeule, laudă de la Îngeri ai primit, cântare de la pruncii care Îți strigau: binecuvântat ești, Cel ce vii să-l chemi pe Adam.

În Joia Mare (Liturghia Sfântului Vasile)

Tropar 8: Când măriții ucenici la spălarea de la cină s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, de iubirea de arginți îmbolnăvindu-se, s-a întunecat și judecătorilor fărădelege pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de avuții, pe cel ce pentru aceasta spânzurare și-a agonisit; fugi de sufletul nesățios, care a îndrăznit unele ca acestea împotriva Învățătorului. Cel ce ești cu toți bun, Doamne, mărire Ție.

Condac 2: Pâine luând în mâini vânzătorul, pe ascuns aceleași mâini le-a întins și a luat prețul Celui ce cu mâinile Sale L-a zidit pe om; și așa neîndreptat a rămas Iuda, sluga și înșelătorul.

În loc de Noi, care pe Heruvimi: Cinei Tale cea de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă, că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici nu te voi săruta ca Iuda, ci, ca tâlharul mărturisind, strig către Tine: pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Din ospățul Stăpânului și din Masa cea nemuritoare, veniți credincioși la loc înalt, cu gânduri înalte să ne îndulcim, pe Cuvântul cel preaînalt din Cuvântul Lui cunoscându-L pe Care Îl mărim.

În Vinerea Mare

Tropar 8: Când măriții ucenici-- (vezi Troparul din Joia Mare).

Condac 8: Pe Cel ce pentru noi S-a răstignit veniți toți să-L lăudăm, că pe Acela L-a văzut Maria pe lemn și a zis: deși suferi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu.

În Sâmbăta Mare (Liturghia Sfântului Vasile)

Tropar 2: Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând Preacuratul Tău Trup, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme ungându-L, L-a pus în mormânt nou.

Condac 2; Cel ce a încuiat iadul, mort Se vede; și cu smirnă și cu giulgiu înfășurându-Se, în mormânt S-a așezat, ca un mort, Cel fără-de-moarte. Femeile au venit să-L ungă cu mir, plângând cu amar și strigând: aceasta este Sâmbăta cea preabinecuvântată în care Cristos, adormind, va învia a treia zi.

În loc de Noi, care pe Heruvimi: Să tacă tot trupul omenesc și, cu frică și cutremur, să stea și la nimic pământesc să nu cugete. Că Împăratul împăraților și Domnul Domnilor vine Să Se jertfească și să Se dea spre mâncare credincioșilor. Înaintea Lui merg cetele Arhanghelilor, Căpeteniilor și Puterilor, Heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimii cei cu câte șase aripi, acoperindu-și fața, cântând cântarea: Aliluia, aliluia, aliluia.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Nu te tângui pentru Mine, Mamă, văzându-L în mormânt pe Fiul, pe Care mai presus de fire L-ai născut, că Mă voi scula și voi înălța în mărire, ca un Dumnezeu, pe cei ce cu credință și cu dragoste pe tine neîncetat te preamăresc.

9. ANTIFOANELE, TROPARELE ȘI CONDACELE SĂRBĂTORILOR PENTECOSTARULUI

În Duminica Paștilor

Antifonul I. Vers 1.

1. Lăudați-L pe Domnul tot pământul.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Cântați măreția Numelui Lui; dați mărire laudei Lui.

3. Ziceți lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoșătoare lucrările Tale Pentru mărimea puterii Tale, Ți se supun dușmanii Tăi.

4. Tot pământul să Ți se închine și să-Ți cânte; să cânte Numele Tău, Preaînalte.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Arată-ne senină fața Ta și îndură-Te spre noi.

3. Ca să fie cunoscută pe pământ calea Ta: în toate neamurile mântuirea Ta.

4. Să Te sărbătorească, Dumnezeule, popoarele, să Te sărbătorească toate popoarele.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 5.

1. Înviază Dumnezeu, se risipesc dușmanii Lui și potrivnicii fug dinaintea feței Lui.

Tropar 5: Cristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și, celor din morminte, viață dăruindu-le.

2. Precum se risipește fumul așa se risipesc, precum se topește ceara de fața focului.

3. Așa pier păcătoșii dinaintea lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc.

4. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea.

La Intrarea mică

În adunări binecuvântați-L pe Dumnezeu, pe Domnul, voi cei născuți din Israel. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 5: Cristos a înviat din morți--

Condac 8: Deși Te-ai coborât în mormânt, Cel ce ești fără-de-moarte, puterea iadului ai zdrobit-o și ai înviat ca un Biruitor, Cristoase Dumnezeule, zicând femeilor purtătoare de mir: bucurați-vă și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți înviere.

În loc de Sfinte Dumnezeule: Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați îmbrăcat. Aliluia.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Îngerul a strigat către cea plină de har: Curată Fecioară, bucură-te, și iarăși zic: bucură-te Că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a ridicat. Bucurați-vă, popoare

Apoi Irmos: Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalim, că mărirea Domnului peste tine a răsărit. Saltă acuma și te bucură, Sioane Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Fiului tău.

În Joia Înălțării

Antifonul I. Vers 2.

1. Toate neamurile bateți din palme: lăudați-L pe Dumnezeu cu glas de bucurie.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Că Domnul este preaînalt și înfricoșător, Împărat mare peste tot pământul.

3. A supus popoare și neamuri sub picioarele noastre.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Mare este Domnul și vrednic de multă laudă: în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălțat de la noi în mărire la ceruri, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Dumnezeu în turnurile ei Și-a arătat puterea.

3. Că iată împărații pământului s-au adunat: au dat năvală împreună.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 4.

1. Auziți acestea toate popoarele: ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Tropar 4: Te-ai înălțat în mărire, Cristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând Învățăceilor cu promisiunea Spiritului Sfânt; încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.

2. Gura mea va grăi cu înțelepciune și cugetul inimii mele cu pricepere.

3. Apleca-voi urechea mea la pilde; deschide-voi cugetul meu în cântec de harfă.

La Intrarea mică

Se înalță Dumnezeu cu putere, Domnul în glas de trâmbiță. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălțat de la noi în mărire la ceruri, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Te-ai înălțat în mărire--

Condac 8: Cele orânduite pentru noi împlinindu-le și cele de pe pământ cu cele cerești unindu-le, în mărire Te-ai înălțat, Cristoase Dumnezeul nostru, nicidecum depărtându-Te, ci rămânând pururea și strigând celor ce Te iubesc: Eu sunt cu voi și nimenea împotriva voastră.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește, sufletul meu, pe Cristos dătătorul de viață, Cel ce S-a înălțat de pe pământ la cer.

Pe tine, Mama lui Dumnezeu cea mai presus de cuget și de cuvânt, care L-ai născut negrăit sub ani pe Cel fără de timp, credincioșii cu un gând te mărim.

În Duminica Rusaliilor

Antifonul I. Vers 2.

1. Cerurile vestesc mărirea lui Dumnezeu și de lucrarea mâinilor Lui vorbește tăria.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Ziua, zilei o șoptește și noaptea, nopții vestește.

3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.

4. În tot pământul a ieșit vestirea lor și până la marginile lumii graiurile lor.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Să te audă Domnul în ziua necazului; Dumnezeul lui Iacob să-ți fie apărare.

Mântuiește-ne pe noi, Mângâietorule bun, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Să-ți trimită ajutor din Sanctuar; și din Sion să te sprijinească.

3. Să-Și amintească toată jertfa ta și arderea de tot să-ți fie bine primită.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 8.

1. Doamne, de puterea Ta se veselește poporul și de ajutorul Tău se bucură foarte tare.

Tropar 8: Binecuvântat ești, Cristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînțelepți pe pescari i-ai făcut, trimițându-le pe Spiritul Sfânt; și printr-înșii lumea ai prins-o în mreajă, Iubitorule de oameni, mărire Ție.

2. Dorul inimii lui l-ai împlinit; și cererea buzelor lui n-ai respins-o.

3. Că l-ai întâmpinat cu binecuvântări, cunună de aur i-ai așezat pe cap.

4. Viață a cerut de la Tine și i-ai dat-o: ani lungi, nesfârșiți, veșnici.

La Intrarea mică

Înalță-Te, Doamne, în puterea Ta: cânta-vom și vom lăuda tăria Ta. Mântuiește-ne pe noi, Mângâietorule bun, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 8: Binecuvântat ești--

Condac 8: Când S-a coborât limbile amestecând, a despărțit neamuri Cel preaînalt. Iar când a împărțit limbi de foc, la unire pe toți i-a chemat; și cu un glas Îl preamărim pe Spiritul Sfânt.

În loc de Sfinte Dumnezeule: Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați îmbrăcat. Aliluia.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Bucură-te, Împărăteasă, Mamă, lauda fecioriei Că nici limba cea mai limpede nu te poate lăuda precum se cuvine și nici o minte nu se poate ridica să înțeleagă nașterea ta. Pentru aceasta, într-un gând te preamărim.

10. TROPARELE ȘI CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ

Luni

Tropar 4: Căpetenii ale oștirilor cerești, noi nevrednicii vă rugăm, cu rugăciunile voastre să ne acoperiți sub acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, care vă cinstim și cu stăruință strigăm: scăpați-ne din primejdii, ca niște mai mari peste cetele Puterilor de sus.

Condac 1: Căpetenii ale lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieștii măriri, povățuitori ai oamenilor și mai mari ai Celor fără-de-trup, ceea ce ne este de folos cereți și mare îndurare, ca niște Arhangheli ai Celor fără-de-trup.

Marți

Tropar 2: Pomenirea dreptului cu laudă, iar ție îți este de ajuns mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că te-ai arătat, într-adevăr, și decât profeții mai cinstit, că te-ai învrednicit a-L boteza în Iordan pe cel prorocit. De aceea, pentru adevăr luptând, cu bucurie L-ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Care S-a arătat în trup; pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare îndurare.

Condac 3: Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe Înaintemergătorul lui Cristos îl naște și acela este împlinirea a toată prorocia; că, pe Cel ce prorocii înainte L-au vestit, pe Acela în Iordan punându-și mâna, s-a arătat profet, vestitor și înaintemergător al Cuvântului lui Dumnezeu.

Miercuri

Tropar 1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău--

Condac 4: Cel ce de bunăvoie Te-ai înălțat pe Cruce, poporului Tău cel nou cu Numele Tău numit, dăruiește-i îndurările Tale, Cristoase Dumnezeule; veselește-i cu puterea Ta pe mai marii noștri pământești și ajută-i să apere țara de dușmani și s-o țină în pace.

Joi

Tropar 3: Sfinților Apostoli, rugați-L pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate sufletelor noastre.

Condac 2: Pe propovăduitorii cei neclintiți și de Dumnezeu vestitori, fruntea Învățăceilor Tăi, Doamne, i-ai primit în desfătarea bunătăților Tale și în odihnă; că chinurile și moartea acelora le-ai primit mai mult decât arderea de tot, Cel ce singur cunoști cele din inimă.

Vineri

Tropar 1: Mântuiește, Doamne-- (vezi miercuri).

Condac 4: Cel ce de bunăvoie Te-ai înălțat-- (vezi miercuri).

Sâmbătă

Tropar 2: Apostoli, Martiri și Profeți, Ierarhi, Cuvioși și Drepți, împreună cu Sfintele Femei, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit-o, îndrăzneală având către Mântuitorul, vă rugăm să-L rugați pe Cel bun pentru noi, să mântuiască sufletele noastre.

Condac 8: Ca pe o pârgă a firii, Ție, Săditorul făpturii, lumea-Ți aduce, Doamne, pe Martirii purtători de Dumnezeu. Pentru rugăciunile lor, Multmilostive, păzește în pace adâncă Biserica Ta, Împărăția Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu.

Al morților

Tropar 8: Adu-Ți aminte, Doamne, bun fiind, de servii Tăi și, câte în viață au greșit, iartă-le lor; că nimeni nu este fără de păcat, afară de Tine, Cel ce singur poți și celor ce au adormit să le dai odihnă.

Condac 8: Cu Sfinții odihnește, Cristoase, sufletele servilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit.

11. TROPARELE COMUNE ALE SFINȚILOR

La Sfinții fără trup

Vers 4. Căpetenii ale oștirilor cerești-- (vezi troparul de luni).

La un Profet

Vers 2. Amintirea Profetului Tău (N), sărbătorind-o, Doamne, printr-însul Te rugăm: mântuiește sufletele noastre.

La un Apostol

Vers 3. Sfinte Apostole (N)., roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască iertarea păcatelor noastre.

La doi sau mai mulți Apostoli

Vers 3. Sfinților Apostoli, rugați-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască iertarea păcatelor noastre.

La un Ierarh

Vers 4. Luminător al credinței-- (vezi Troparul de la 6 decembrie)

La doi sau mai mulți Ierarhi

Vers 4. Dumnezeul Părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace chivernisește viața noastră.

La un Cuvios

Vers 8. Cu lacrimile tale nerodirea pustiului ai lucrat-o și cu suspinele din adâncul inimii ostenelile le-ai făcut însutit roditoare. Și te-ai făcut luminător, lumii strălucind cu minuni, (N), Părinte Cuvioase, roagă-te lui Cristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

La doi sau mai mulți Cuvioși

Vers 4. Dumnezeul Părinților-- (vezi mai sus).

La un Martir

Vers 4. Martirul tău, Doamne (N), în lupta sa cununa nestricăciunii a câștigat de la Tine, Dumnezeul nostru: că, având tăria Ta, pe tirani i-a surpat, înfrânt-a și neputincioasele îndrăzniri ale diavolilor. Pentru rugăciunile lui, Cristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.

La doi sau mai mulți Martiri

Vers 4. Martirii tăi, Doamne, în lupta lor--

La un sfințit Martir

Vers 4. Și părtaș obiceiurilor și urmaș în scaunele Apostolilor fiind, de Dumnezeu insuflate, ai aflat calea către temelia vederii sufletești; pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățându-l și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Martire (N), roagă-te lui Cristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.

La un cuvios Martir

Vers 4. Cu viață de pustnic mai înainte deprinzându-te în munte, oștile dușmanilor netrupești cu arma crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Și iarăși pentru luptă bărbătește te-ai înarmat, ucigându-l pe dușman cu sabia credinței și pentru amândouă de la Dumnezeu te-ai încununat, cuvioase Martire (N), vrednic de laudă.

La mai mulți cuvioși Martiri

Vers 1. Ca niște străini și călători ați fost pe pământ, colibe în pustie făcându-vă ați sihăstrit, cuvioșilor; goliciunea trupului cu îmbrăcăminte de fapte bune ați înfrumusețat-o, patimilor lui Cristos închinându-vă. Drept aceea voi, care ați răbdat săbiile călăilor, rugați-vă lui Cristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

La o sfântă femeie Martiră

Vers 4. Mielușeaua Ta, Isuse, (N), cu glas mare strigă: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, pe Tine luptând Te caut și împreună mă răstignesc și împreună mă înmormântez cu botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc împreună cu Tine; și mor pentru Tine, ca să trăiesc întru Tine; ci ca o jertfă neprihănită primește-o pe ceea ce cu iubire Ți se jertfește. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

La mai multe femei Martire

Vers 1. Mielușele cuvântătoare, prin chinuri v-ați adus Mielului și Păstorului, împlinind călătoria către Cristos și păzind credința; drept aceea, cu desfătare sufletească făcând astăzi, minunatelor, sfânta voastră pomenire, Îl preamărim pe Cristos.

La o cuvioasă Femeie

Vers 8. În tine, maică, cu adevărat s-a mântuit dumnezeiescul chip: că, luând crucea, ai urmat lui Cristos și astfel ai învățat să porți de grijă mai puțin de trup, căci este trecător, ci să porți grijă de sufletul nemuritor; pentru aceasta cu Îngerii împreună se și bucură, cuvioasă (N), spiritul tău.

La o cuvioasă Martiră

Vers 4. Mielușeaua ta, Isuse--

La un cuvios Mărturisitor

Vers 8. Propovăduitor al dreptei credințe și învățător al evlaviei și al curăției și luminător al lumii, frumusețea Arhiereilor de Dumnezeu insuflată, (N) înțeleptule, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat, alăută a Spiritului: roagă-te lui Cristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

La adunările Sfinților Părinți

Vers 8. Preamărit ești, Cristoase Dumnezeul nostru, Cel ce luminători pe pământ pe Părinții noștri i-ai rânduit și printr-înșii la adevărata credință pe noi toți ne-ai îndreptat, Multmilostive, mărire Ție.

12. PRICESNE

Duminica. Vers 8.

Lăudați-L pe Domnul din ceruri. Aliluia.

Lunea. Vers 1.

Tu Îți faci crainici din vijelii și servi din flăcările focului. Aliluia.

Marțea. Vers 2.

Veșnică pomenire va avea dreptul și de veste rea nu se va teme. Aliluia.

Miercurea.Vers 2.

Paharul mântuirii voi lua și Numele Domnului voi chema. Aliluia.

Joia. Vers 8.

În tot pământul a pătruns vestirea lor și până la marginile lumii cuvintele lor. Aliluia.

Vinerea. Vers 2.

Tu ai adus mântuirea în pământul acesta, Cristoase Dumnezeule. Aliluia.

Sâmbăta. Vers 1.

Fericiți sunt cei pe care i-ai ales și i-ai primit, Doamne, și pomenirea lor va fi din neam în neam. Aliluia.

II

1. Ridica-voi ochii mei la cer, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu, de la Dumnezeu Cel ce a făcut cerul și pământul. Aliluia.

2. Speranța mea e numai la Tine, Doamne, căci Tu ai zis, când ai fost între noi: veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Aliluia.

3. Apleacă-Ți, Doamne, urechea și auzi-mă. A mea inimă greu încercată n-o urgisi, Doamne, n-o urgisi. Căci pe cei fără-de-lege îi voi învăța, Doamne, calea Ta și-i voi întoarce la Tine. Aliluia.

4. Doamne, buzele mele le vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Aliluia.

5. Ochiul inimii mele îl ridic către tine, Doamnă. Nu trece cu vederea puțina mea suspinare, fii-mi mie acoperământ și ajutor în ceasul când va judeca Fiul tău lumea. Aliluia.

6. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când mi-am amintit de Sion. - Să se lipească limba mea de gâtlejul meu, de voi uita de tine, Sioane. Aliluia.

7. Cât de mărit este Domnul în Sion, nu poate limba a tâlcui. Mare este Domnul în cer, pe tron, și până și într-un fir de iarbă pe pământ. Mare ești pretutindenea, Doamne; pretutindenea ești mărit: în zi, în noapte, cu strălucire. Aliluia.

13. DEZLEGĂRILE DE LA VECERNIE, UTRENIE ȘI LITURGHIE LA SĂRBĂTORILE ÎMPĂRĂTEȘTI

La Nașterea lui Cristos

Cel ce în peșteră S-a născut și în iesle S-a culcat pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

La Tăierea împrejur

Cel ce a opta zi a binevoit în trup să Se taie împrejur pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

La Arătarea Domnului (Boboteaza)

Cel ce în Iordan a binevoit să Se boteze de către Ioan pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

La Întâmpinarea Domnului

Cel ce în brațele dreptului Simeon a binevoit să Se poarte, pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

La Duminica Floriilor

Cel ce pe mânzul asinei a binevoit să șadă pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

În aceeași zi seara

Domnul, Cel ce spre pătimirea de bunăvoie vine pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul...

În Joia Mare

Cel ce în marea Sa bunătate, calea cea bună a smereniei a arătat-o, spălând picioarele Ucenicilor și până la Cruce și la Îngropare S-a coborât împreună cu noi, Cristos, adevăratul...

În aceeași zi, la dezlegarea Sfintelor Patimi

Cel ce scuipări și biciuiri, palme și cruce, și moarte a răbdat pentru mântuirea lumii, Cristos, adevăratul...

În Vinerea Mare

Cel ce pentru noi, oamenii, și pentru mântuirea noastră, patimile cele înfricoșătoare, crucea făcătoare de viață și îngroparea de bunăvoie cu trupul a binevoit a le suferi, Cristos, adevăratul...

În Duminica Paștilor și în toate duminicile anului

Cel ce a înviat din morți, Cristos, adevăratul...

În Duminica Tomii

Cel ce moartea a călcat și pe Toma deplin l-a încredințat, Cristos, adevăratul...

În Joia Înălțării

Cel ce în mărire S-a înălțat de la noi la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl, Cristos, adevăratul...

În Duminica Rusaliilor

Cel ce în chip de limbi de foc din cer L-a trimis pe Spiritul Sfânt peste sfinții săi Ucenici și Apostoli, Cristos, adevăratul...

La Schimbarea la față

Cel ce în muntele Tabor la față S-a schimbat în mărire, înaintea sfinților Săi Ucenici și Apostoli, Cristos, adevăratul...

La Sărbătorile Preacuratei

Cristos, adevăratul nostru Dumnezeul, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Mame și ale tuturor sfinților...
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact