Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

RUGĂCIUNI CĂTRE DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS

Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus

- Mărturisirea și cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus -

Din nemărginita milă a Inimii Mele, tuturor acelora care se vor împărtăși nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vineri din lună, le promit harul pocăinței din urmă; ei nu vor muri lipsiți de harul Meu, ci, înainte de moarte, vor primi Sfintele Taine, iar inima Mea le va fi scăpare sigură în ceasul din urmă.

Cinstitorilor Preasfintei Sale Inimi, Isus le-a promis, prin Sfânta Margareta Maria Alacoque, cele mai îmbelșugate daruri:

1. Le voi da toate harurile trebuincioase stării lor;
2. Familiilor le voi dărui pacea;
3. Îi voi mângâia în suferințe;
4. Voi fi scutul lor sigur în viață și, mai cu seamă, în ceasul morții;
5. Păcătoșii vor afla în Inima Mea nemărginite îndurări;
6. Sufletele aflate în lâncezeală vor deveni pline de zel;
7. Sufletele pioase vor ajunge la o mai mare desăvârșire;
8. Voi binecuvânta casele unde se află și se cinstește icoana Inimii Mele;
9. Preoților le voi da harul să miște și inimile cele mai împietrite;
10. Numele celor care răspândesc această devoțiune vor fi înscrise în Inima Mea și nimic nu le va șterge de acolo;
11. Voi da nenumărate haruri acelora care le vor căuta în Inima Mea;
12. Tuturor celor ce se vor împărtăși nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vineri a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârșit. Ei nu vor muri lipsiți de harul Meu, ci, înainte de moarte, vor primi Sfintele Taine. În ultima clipă Inima Mea le va fi scăparea sigură.

Iată Inima Care i-a iubit atât de mult pe oameni, încât nimic nu a cruțat, istovindu-Se chiar până la nimicire pentru a dovedi iubirea Sa (Isus către Sfânta Margareta Maria Alacoque).

Domnul nostru Isus Cristos ne iubește prin Inima Sa Preasfântă. Acolo Își păstrează comorile nesecate de daruri și binefaceri pe care e gata să le împartă tuturor celor ce-I vor da în schimb iubire curată.

Iată ce ne cere Isus, iată ce așteaptă Inima Sa Preasfântă: iubire. Să-i dăm inimile, să-i dăm iubirea noastră și belșugul de daruri se va revărsa neîncetat asupra noastră.

Litania în onoarea Preasfintei Inimi a lui Isus se rostește în prima vineri din lună. În acest caz, se poate îmbina cu binecuvântarea Euharistică. De asemenea, e foarte bine să o recităm și individual, chiar zilnic.

După terminarea Vecerniei, sau și independent, Preotul, îmbrăcat în epitrahil și felon, stând în fața altarului, fiind ușile împărătești deschise, zice:

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Îndură-Te spre noi, Dumnezeule, după mila Ta cea mare, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Inima lui Isus, a Fiului Tatălui veșnic.

Poporul: Îndură-Te spre noi (se spune după fiecare pericopă, de aici în jos)

Inima lui Isus, concepută de Spiritul Sfânt în sânul Fecioarei,
Inima lui Isus, unită în ființă cu Cuvântul lui Dumnezeu,
Inima lui Isus, nemărginită în maiestate,
Inima lui Isus, locuință sfântă a lui Dumnezeu,
Inima lui Isus, chivotul Celui Preaînalt,
Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu și poarta cerului,
Inima lui Isus, focar arzător al dragostei,
Inima lui Isus, sălașul dreptății și al iubirii,
Inima lui Isus, plină de bunătate și de iubire,
Inima lui Isus, noianul tuturor virtuților,
Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda,
Inima lui Isus, Regele și centrul tuturor inimilor,
Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei,
Inima lui Isus, în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii,
Inima lui Isus, în Care Tatăl a binevoit,
Inima lui Isus, din a Cărei plinătate am luat noi toți,
Inima lui Isus, dorul munților veșnici,
Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,
Inima lui Isus, săturată de ocări,
Inima lui Isus, zdrobită de fărădelegile noastre,
Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte,
Inima lui Isus, străpunsă de suliță,
Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,
Inima lui Isus, viața și învierea noastră,
Inima lui Isus, pacea și împăcarea noastră,
Inima lui Isus, jertfa pentru păcate,
Inima lui Isus, mântuirea celor ce speră în Tine,
Inima lui Isus, speranța celor ce mor în Tine,
Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinților,

Preotul: Mielul lui Dumnezeu Care ridici păcatele lumii,

Poporul: Iartă-mă, Doamne.

Preotul: Mielul lui Dumnezeu Care ridici păcatele lumii,

Poporul: Ascultă-ne, Doamne.

Preotul: Mielul lui Dumnezeu Care ridici păcatele lumii,

Poporul: Îndură-Te spre noi.

Preotul: Isuse blând și smerit din inimă,

Poporul: Fă inima noastră asemenea cu Inima Ta.

Preotul (îngenunchind): Domnului să ne rugăm

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Atotputernice, veșnice Dumnezeule, privește spre Inima iubitului Tău Fiu și spre laudele și mulțumirile pe care Ți le aduce în numele păcătoșilor și, împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei ce Îți cer milostivirea în Numele Aceluiași Fiu al Tău, Isus Cristos, Care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește în unire cu Sfântul Tău Spirit în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Rugăciune

Stăpâne, Cristoase Dumnezeule, Cel ce cu patimile Tale ai vindecat patimile mele și cu rănile Tale ai însănătoșit rănile mele, dăruiește-mi, celui ce mult am greșit, lacrimi de înfrângere; umple trupul meu cu mireasma Trupului Tău dătător de viață și, cu onoratul Tău Sânge, îndulcește sufletul meu de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Ridică la Tine mintea mea îndreptată spre cele de jos și scoate-mă din prăpastia pierzării.

Deci, Te rog, Stăpâne, Doamne Isuse Cristoase, vistieria bunătăților, dăruiește-mi pocăință deplină și inimă tare ca să Te caut cu râvnă.

Dă-mi harul Tău și ajută-mă să înnoiesc în mine chipul icoanei Tale.

Te-am părăsit, Tu nu mă părăsi.

Caută-mă, povățuiește-mă spre pășunea Ta, numără-mă cu oile turmei alese și hrănește-mă cu dumnezeieștile Tale Taine, pentru rugăciunile Preasfintei Tale Mame și ale tuturor Sfinților. Amin.

Doamne, Cristoase

(Se cântă - Vezi Cântări euharistice)

Rugăciune de invocare în Duminica întâi a lunii

Dumnezeiască Inimă a lui Isus, iată, cădem în genunchi înaintea Ta și-Ți oferim rugăciunile Preacuratei Fecioare Maria și ale tuturor Îngerilor și Sfinților din cer și ale întregii Biserici, laudele și măririle lor. Și dorim să Ți Se închine pururea toată zidirea. De asemenea, Îți mulțumim pentru toate binefacerile firii, ale grației și ale măririi, care izvorăsc neîncetat din Tine, izvorul nesecat al binelui. Unindu-ne cu toți cei care Te iubesc, cerem îndurare pentru toată nerecunoștința cu care Te vatămă oamenii, mai ales în Sfânta Taină a Euharistiei. Primește pentru aceasta credința și iubirea noastră și ascultă cu îndurare cererile noastre.

Preotul: Inima lui Isus, îndură-Te spre Biserica Ta, spre superiorii bisericești și spre credincioșii Tăi.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Inimă dumnezeiască a lui Isus, îndură-Te spre sufletele creștinilor care suferă în locul curățitor și mai ales spre aceia care în viața aceasta n-au încetat niciodată să Te iubească.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Rugăciune

Inimă dumnezeiască a lui Isus, Care Te-ai jertfit pe Cruce Părintelui Tău Ceresc pentru mântuirea fiecărui om și Care reînnoiești jertfa de nenumărate ori pe altarele noastre, binevoiește ca această jertfă de nesfârșită dragoste să fie spre folosul tuturor oamenilor.

Susține, sprijinește și guvernează Biserica Ta și pe capul Bisericii, pe Preafericitul Părinte Papa; unește-i cu el pe toți episcopii, cu episcopii pe preoți, cu preoții pe credincioși, ca toți aceștia împreună să formăm un singur edificiu sufletesc, înălțat pe temelia apostolilor, pe Petru, ca pe o piatră; și pe Tine, Doamne Isuse, ca pe piatra cea din capul unghiului. Depărtează de la Biserica Ta Sfântă orice erezie, schismă, scandal, prigonire și indiferență. Sprijinește-i pe superiorii și conducătorii ei cu înțelepciunea și puterea Ta, ca să îi îndrume pe supușii lor în pace, în înțelegere, în dragoste, în dreptate, cu adevărată blândețe, atât la bunăstare pe pământ, cât și la fericirea cerească. Dă părinților harul Tău, pentru ca să-și poată crește copiii spre mărirea Ta și spre mântuirea lor, ca în nevinovăție și virtute să-i faci fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai raiului.

Dă tuturor credință și conștiinciozitate în îndeplinirea îndatoririlor: răbdare, smerenie, viață curată și bucuria Sfântului Tău Spirit.

Păzește nevinovăția, întărește-i pe cei ce vreau să se pocăiască, întoarce-i ca pe niște oi rătăcite. Răspândește cât mai mult gloria Numelui Tău dumnezeiesc, pentru ca toți oamenii să ajungă la fericire și la cunoașterea adevărului Tău.

Îngăduie, în sfârșit, să-Ți fie oferiți toți oamenii: îndură-Te spre credincioșii răposați și mai ales spre aceia de care nimeni nu-și poate aduce aminte; îngăduie ca, împreună cu ei, să ajungem și noi la fericirea veșnică și la vederea feței Tale, Care viețuiești și domnești împreună cu Tatăl și cu Preasfântul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Formula de Consfințire către

Inima Preasfântă a lui Isus

(compusă de Papa Leon al XIII-lea)

Preotul: Preadulce Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, aruncă o privire spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea Ta. Suntem ai Tăi și vrem să fim ai Tăi. Și, ca să fim cât mai strâns uniți cu Tine, iată că, în ziua de azi, fiecare din noi se consfințește de bunăvoie Inimii Tale Preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă, bunule Isuse, și de unii, și de alții și atrage-i pe toți la Inima Ta Preasfântă. Doamne, fii Regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit; fă să se întoarcă degrabă la casa părintească, să nu piară de lipsă și de foame.

Fii Regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neînțelegerea; adă-i la limanul adevărului și al unirii în credință pentru ca, în curând, să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor.

Fii, în sfârșit, Regele tuturor acelora care mai trăiesc în vechile superstiții păgânești; scoate-i din întuneric și adu-i la lumină și la Împărăția lui Dumnezeu.

Dă, Doamne, Bisericii Tale libertate statornică și fără piedici, dă tuturor popoarelor liniște și bună înțelegere și fă ca, de la o margine la alta a pământului, să răsune un singur glas: lăudată să fie dumnezeiasca Inimă Care ne-a dobândit mântuire, Ei să-I fie mărire și cinste în vecii vecilor.

Poporul: Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact