Mar?i, 18 februarie 2011  
S Leon, pp (+ 461)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 CALENDAR
Start :: Calendar :: Februarie

2008

1 VSf m Trifon (+250).
2 SÎNTÂMPINAREA DOMNULUI. Ev U Lc 2,25-32 Ap Evr 7,7-17 Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate
3 DDUMINICA 32 dR (Zaheu). G 3 Ev Î III Ap I Tim 4,9-15 Ev Lc 19,1-10 Dreptul Simion și pf Ana
4 LSf Isidor Pelusiotul (+449) În timpul săpt Ap și Ev săpt 17 dR
5 MSf m Agata (+250)
6 MSf Vucol ep Smirnei
7 J Sf Partenie ep; Cuv Luca (+953)
8 VSf m Teodor Stratilat; Sf pf Zaharia (+520 î Cr)
9 SSf m Nichifor (sec III).
10 DDUMINICA 17 dR (Cananeanca) G 4 Ev Înv IV Ap II Cor 6,16-7,1 Ev Mt 15,21- 28 Sf m Haralambie (+202)
11 LSf m Vlasie (sec IV); [Prima apariție a Sf Fecioare Maria la Lourdes în 1858]) În timpul săpt Ap și Ev săpt 33 dR
12 MSf Meletie arhiep Antiohiei (+381)
13 MCuv Martinian (sec IV)
14 JCuv Auxențiu (sec IV)
15 VSf Ap Onisim (sec I)
16 SSf m Pamfil și cei împreună cu dânsul (+309)
17 DDUMINICA 33 dR (Vameșul și fariseul). G 5 Ev Î V Ap II Tim 3,10-15 Ev Lc 18,10-14 Sf m Teodor Tiron (sec IV) Începutul Triodului
18 LSf Leon papa Romei (+461); [Sf Bernadeta Soubirous (+1879)] În timpul săpt Ap și Ev săpt 34 dR
19 MSf Ap Arhip (sec I)
20 MSf Leon ep Cataniei (sec VIII) Hârți
21 JCuv Timotei (sec VIII) și Eustatie al Antiohiei (+338)
22 VAflarea moaștelor martirilor din Eughenia (sec IV) Hârți
23 SSf m Policarp ep Smirnei (+156)
24 DDUMINICA 34 dR (Fiul risipitor). G 6 Ev Î VI Ap I Cor 6,12-20 Ev Lc 15,11-32 Prima și a doua aflare a capului Sf Ioan Botezătorul (453)
25 LSf. Tarasie arhiep. C-pol( +806) În timpul săpt Ap și Ev săpt 35 dR
26 MSf Porfirie ep Gazei (+420)
27 MCuv Procopie Decapolitul (sec VIII)
28 JSf Cuv Vasile Mărturisitorul (sec VIII)
29 VSf Casian Romanul (+435)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact